Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng

10/03/2015 13:32
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch số 308-KH/BTGTW về công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội

Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (viết tắt là Đại hội XII của Đảng); từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thông qua tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội XII, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Công tác tuyên truyền đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến đề xuất, tán phát các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Nội dung 3 đợt tuyên truyền cao điểm

Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, với ba đợt cao điểm như sau:

Đợt 1: Từ tháng 1/2015 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương (tháng 10/2015), tập trung tuyên truyền: Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, trong đó làm rõ việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020; tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đợt 2: Từ sau đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương; các bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân.

Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng; Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; Các hoạt động của Đại hội; Các văn kiện trình tại Đại hội; Các tham luận, các quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đợt 3: Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước; Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Dư luận tích cực của nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội XII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng luôn coi trọng việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…./.

Theo ĐCSVN
Loading...