Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Móng Cái

20/08/2016 09:49

BAN LÃNH ĐẠO
 

            Ông: Lê Văn Mã

- Chức vụ:               Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng

- Trình độ chính trị : Cao cấp 

- Số điện thoại: 02033.881.280

- Email:       malv@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và trước pháp luật về: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của đơn vị.

 - Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn diện về tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Móng Cái theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Tài vụ nội bộ; Trưởng ban quản lý kho; Công tác hành chính, bảo vệ;  Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy; Phòng chống bão lũ; Phòng chống khủng bố; Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

           Ông: Nguyễn Văn Điển

- Chức vụ:          Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng

- Trình độ chính trị : Trung cấp 

- Số điện thoại:     02033.780.666

- Email:      Diennv02@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Móng Cái và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

 - Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của Giám đốc đơn vị.

 - Trực tiếp phụ trách công tác kế toán; Phụ trách công tác Kiểm tra, kiểm soát và công tác tự kiểm tra về hoạt động nghiệp vụ.

 - Phụ trách triển khai học tập, quán triệt các văn bản liên quan đến nghiệp vụ đối với bộ phận giao dịch.

 - Phục trách công tác tin học; Trưởng ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN - ISO 9001:2015; Công tác lưu trữ và tiêu hủy tài liệu.

DANH SÁCH CÁN BỘ THUỘC BỘ PHẬN GIAO DỊCH

     Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Khiêm     

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị : Trung cấp 

- Số điện thoại:    02033.772.550

- Email:      khiemnn01@vst.gov.vn

    Giao dịch viên: Nguyễn Thị Nguyệt

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

- Trình độ chính trị :  Sơ cấp

- Số điện thoại:    02033.884.284

- Email:      nguyetnt18@vst.gov.vn

        Giao dịch viên: Phùng Văn Biển

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Trung cấp

- Số điện thoại:    02033.884.284

- Email:      bienpv@vst.gov.vn

     Giao dịch viên: Lương Thị Quế

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Sơ cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      quelt01@vst.gov.vn

     Giao dịch viên: Chu Quang Huy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Trung cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      huycq@vst.gov.vn

      Giao dịch viên: Đinh Đức Thiện

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luât; Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Trung cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      thiendd@vst.gov.vn

     

 Giao dịch viên: Ninh Thị Phương Liên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Trình độ chính trị : Sơ cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      lienntp@vst.gov.vn

     Giao dịch viên: Nguyễn Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Sơ cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      hiennt33@vst.gov.vn

Giao dịch viên: Phạm Bình Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Số điện thoại: 02033 884284.

- Email: Phuongpb@vst.gov.vn

Giao dịch viên: Nguyễn Đức Nguyên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp. 

- Số điện thoại: 02033 884284. 

- Email: Nguyennd01@vst.gov.vn

 

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - BẢO VỆ

              Ông: Lê Văn Hiền

- Chức vụ:   Bảo vệ

- Trình độ chuyên môn: 

- Số điện thoại:   02033.886.045

- Email:     hienlv@vst.gov.vn

           Ông: Ngô Bá Quốc

- Chức vụ:  Bảo vệ kiêm Lái xe

- Trình độ chuyên môn: Lái xe hạng F

- Số điện thoại:  02033.886.045

- Email:     quocnb@vst.gov.vn

Kho bạc Nhà nước Móng Cái
Loading...