Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Móng Cái

20/08/2016 08:36

BAN LÃNH ĐẠO
 

            Bà: Nguyễn Thị Ái Thu

- Chức vụ:               Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLKT; Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị : Cao cấp 

- Số điện thoại: 02033.881.280

- Email:       thuna@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc KBNN cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu, công chức và người lao động của đơn vị.

- Phụ trách, chỉ đạo điều hành chung hoạt động của KBNN Móng Cái; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ KBNN Móng Cái.

- Phụ trách công tác kiểm soát chi NSNN; công tác kho quỹ; công tác tài vụ nội bộ; hành chính, bảo vệ; Thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

           Ông: Hoàng Đình Tới

- Chức vụ:          Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLKT; Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị : Trung cấp 

- Số điện thoại:     02033.780.666

- Email:      toihd@vst.gov.vn

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Móng Cái và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

- Thực hiện chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị khi nhận bàn giao của Giám đốc KBNN Móng Cái.

- Phụ trách công tác kế toán; công tác tin học; công tác tự kiểm tra; công tác văn thư, lưu trữ; công tác an ninh, an toàn trụ sở KBNN Móng Cái; Ký chứng từ thanh toán song phương điện tử và các chương trình thanh toán khác.

- Trưởng ban phòng cháy chữa cháy; trưởng ban phòng chống lụt bão; phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ KBNN Móng Cái; Trưởng ban chỉ đạo ISO KBNN Móng Cái.

DANH SÁCH CÁN BỘ THUỘC BỘ PHẬN GIAO DỊCH

     Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Khiêm     

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị : Trung cấp 

- Số điện thoại:    02033.772.550

- Email:      khiemnn01@vst.gov.vn

    Giao dịch viên: Nguyễn Thị Nguyệt

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

- Trình độ chính trị :  Sơ cấp

- Số điện thoại:    02033.884.284

- Email:      nguyetnt18@vst.gov.vn

        Giao dịch viên: Phùng Văn Biển

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Trung cấp

- Số điện thoại:    02033.884.284

- Email:      bienpv@vst.gov.vn

     Giao dịch viên: Lương Thị Quế

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Sơ cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      quelt01@vst.gov.vn

     Giao dịch viên: Chu Quang Huy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Trung cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      huycq@vst.gov.vn

      Giao dịch viên: Đinh Đức Thiện

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luât; Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Trung cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      thiendd@vst.gov.vn

     

 Giao dịch viên: Ninh Thị Phương Liên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Trình độ chính trị : Sơ cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      lienntp@vst.gov.vn

     Giao dịch viên: Nguyễn Thị Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ chính trị :  Sơ cấp

- Số điện thoại:   02033.884.284

- Email:      hiennt33@vst.gov.vn

Giao dịch viên: Phạm Bình Phương

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Số điện thoại: 02033 884284.

- Email: Phuongpb@vst.gov.vn

Giao dịch viên: Nguyễn Đức Nguyên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp. 

- Số điện thoại: 02033 884284. 

- Email: Nguyennd01@vst.gov.vn

Giao dịch viên: Phùng Thị Thủy 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán. 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp. 

- Số điện thoại: 02033 884284. 

- Email: thuypt09@vst.gov.vn

 

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - BẢO VỆ

              Ông: Lê Văn Hiền

- Chức vụ:   Bảo vệ

- Trình độ chuyên môn: 

- Số điện thoại:   02033.886.045

- Email:     hienlv@vst.gov.vn

           Ông: Ngô Bá Quốc

- Chức vụ:  Bảo vệ kiêm Lái xe

- Trình độ chuyên môn: Lái xe hạng F

- Số điện thoại:  02033.886.045

- Email:     quocnb@vst.gov.vn

Kho bạc Nhà nước Móng Cái
Loading...