TỔ CHỨC BỘ MÁY

15/10/2021 09:25

     Đ/C: Vũ Tuấn Anh

     Bí thư Đảng uỷ xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: vutuananh8@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0978349888

      Đ/C: Nịnh Văn Sáng

      Phó Bí thư Đảng uỷ -  Chủ tịch UBND xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: ninhvansang@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0982901918

      Đ/C: Đặng Văn Long

      Phó Bí thư Đảng uỷ xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: dangvanlong@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0969800626

    Đ/C: Phạm Văn Thanh

    Phó Bí thư Đảng uỷ xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác – Xã hôi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: phamvanthanh@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0946098210

     Đ/C: Đặng Phúc Văn

     Phó Chủ tịch HĐND xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác – Xã hôi

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: dangphucvan@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0989529640

      Đ/C: Sẻn Thị Hỷ

      Phó Chủ tịch UBND xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: senthihy@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0973207628

      Đ/C: Phùn Văn Huy

      Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch UBMTTQ xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: phunvanhuy@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0857750188

      Đ/C: Đặng Thị Đào

      Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Phát triển nông thôn

- Email: dangthidao@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0965188717

      Đ/C: Nguyễn Thị Thùy Dương

      Chủ tịch Hội LHPN xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

-Email:nguyenthithuyduong@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0868948589

Đ/C: Đặng Văn Chiến

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

- Trình độ văn hóa: 9/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: dangvanchien@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0973480353

Đ/C: Đặng Văn Tình

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý Tài nguyên rừng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Email: dangvantinh@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0369554667

Đ/C: Phạm Văn Hóa

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: phamvanhoabs@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0919790121

Đ/C: Hoàng Công Đạo 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên 

- Email: hoangcongdao@quangninh.gov.vn 

- Số điện thoại: 0389223518

Đ/C: Phùn Văn Kỳ

Công chức Văn hóa – Xã hội xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác - Xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: phunvanky@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0987217130

Đ/C: Nình A Dằn

Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Phát triển nông thôn

- Email: ninhadan@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0962249611

Đ/C: Hoàng Minh Hiếu

Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học tài nguyên môi trường khoa quản lý đất đai

- Email: hoangminhhieu300393@gmail.com

- Số điện thoại: 0382266198

Đ/C: Sằn Móc Lộc

Công chức Tài chính – Kế toán xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: sanmocloc@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0399959211

Đ/c: Đặng Thị Vân

Công chức Tài chính – Kế toán xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Email: dangvan1703@gmail.com

- Số điện thoại: 0977197401

 

 

Đ/C: Háu Văn Cung

Công chức Văn phòng – Thống kê xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: hauvancung@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0948179060

Đ/C: Phùn Ngọc Bích 

Công chức Văn phòng – Thống kê xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý công 

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: bichhshhs@gmail.com

- Số điện thoại: 0962668067

Đ/C: Triệu Kim Thành

Công chức Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: triekimthanh@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 0966806567

Phùn Văn Kỳ
Loading...