Thông tin tổ chức bộ máy phường Hòa Lạc

12/10/2021 14:24
Danh sách lãnh đạo, cán bộ công chức phường Hòa Lạc

 

Đồng chí: MỄ QUANG VINH

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chương trình chuyên viên chính

- Điện thoại: 0912281928

- Thư điện tử công vụ: mequangvinh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: TRẦN XUÂN NGỌC

- Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 098 3383 293

- Thư điện tử công vụ: tranxuanngoc@q​uangninh.gov.vn

 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN SỰ

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 090 3203469

- Thư điện tử công vụ: nguyenvansu.mc.@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH VÂN

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904 261768

- Thư điện tử công vụ: nguyenthivan.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN TRUNG HẢI

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 098 3681316

- Thư điện tử công vụ: nguyentrunghai.@quangninh.gov.vn

Đồng chí: LÊ ĐỨC THANH

- Chức vụ: Chủ tịch UB MTTQ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0982 182588

- Thư điện tử công vụ: leducthanh.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: ĐÀM QUANG THOẢN

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý nhà nước 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 090 4047007

- Thư điện tử công vụ: damquangthoan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN THANH TRÀ

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN Phường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0972383518

- Thư điện tử công vụ: nguyenthanhtra.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHAN THỊ THƯƠNG

- Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0989061727

- Thư điện tử công vụ: phanthithuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: DƯƠNG VĂN QUẢNG

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 097 5283690

- Thư điện tử công vụ: duongvanquang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG

- Chức vụ: Công chức tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 096 9391118

- Thư điện tử công vụ: hoangthimaihuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: VŨ THỊ THU

- Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0844519555

- Thư điện tử công vụ: vuthithu.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: PHẠM THỊ TÙNG SƠN

- Chức vụ: Công chức văn phòng – thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0904 052447

- Thư điện tử công vụ: phamtungson@quangninh.gov.vn

Đồng chí: VY CHIẾN THẮNG 

- Chức vụ: Công chức văn phòng – thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0915 096419

- Thư điện tử công vụ: vichienthang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: TRẦN TIẾN CÔNG

- Chức vụ: Công chức văn hóa – xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0396278846

- Thư điện tử công vụ: trantiencong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGÔ VĂN BÌNH

- Chức vụ: Công chức văn hóa – xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 096 1531826

- Thư điện tử công vụ: ngovanbinh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: NGUYỄN TRUNG SƠN 

- Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng môi trường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0368836892

- Thư điện tử công vụ: nguyentrungson@quangninh.gov.vn

 

 

 

Thu Uyên

Tệp đính kèm


Loading...