Thông tin Cán bộ, Công chức phường Ninh Dương

TỔ CHỨC BỘ MÁY

12/10/2021 14:55

 

Đồng chí: Nguyễn Chí Trung - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số ĐT: 0912526478

- Thư công vụ: nguyenchitrung@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp

- Số ĐT: 0936956896

- Thư công vụ: nguyenngocthanh1.mc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí Đặng Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí - Truyền thông

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Trình độ Quản lý  nhà nước: Chuyên viên

- Số ĐT: 0986339886

- Thư công vụ: dangtiendung@quangninh.gov.vn

Đồng chí Phạm Thị Thoa - Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0969046669

- Thư công vụ: phamthithoamc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí Trần Văn Hiếu - Phó Chủ tịch TT UBND

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0903488181

- Thư công vụ: tranvanhieu@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Trung Đông - Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông nghiệp

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0979388561

- Thư công vụ: nguyentrungdong@quangninh.gov.vn

Đồng chí Phạm Đình Tươi - Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc

- Trình độ Văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị - Hành chính

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0912509314

- Thư công vụ: phamdinhtuoi@quangninh.gov.vn

Đồng chí Lê Công Bằng - Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận Chính trị: Sơ cấp

- Số ĐT: 0328393980

- Thư công vụ: lecongbang@quangninh.gov.vn

Đồng chí Vũ Văn Chiến - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0338142888

- Thư công vụ: vuvanchien@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Thế Mười - Bí thư Đoàn Thanh niên 

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0961662629

- Thư công vụ: nguyenthemuoi@quangninh.gov.vn

Đồng chí Trịnh Quang Ba - Công chức Tư pháp - hộ tịch

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0376215111

- Thư công vụ: trinhquangba@quangninh.gov.vn

Đồng chí Đỗ Thị Vân - Công chức Văn phòng - thống kê

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị - Hành chính

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0904058035

- Thư công vụ: dothivan@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0915783888

- Thư công vụ: nguyenthilanhuong.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Công chức Văn hóa - xã hội

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị - Hành chính

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0963929366

- Thư công vụ: nguyenhuunam@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên - Công chức Tài chính - kế toán

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0934609456

- Thư công vụ: nguyenthiduyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí Hoàng Thị Bích Thủy - Công chức Tài chính - kế toán

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ Lý luận Chính trị: Trung cấp

- Số ĐT: 0382497480

- Thư công vụ: hoangthibichthuy@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Như Cường - Công chức Địa chính - xây dựng - ĐT&MT

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật công trình xây dựng

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số ĐT: 0382497480

- Thư công vụ: nguyennhucuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí Chu Bá Tùng - Công chức Địa chính - xây dựng - ĐT&MT

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai, Cử nhân Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số ĐT: 0979651888

- Thư công vụ: chubatung@quangninh.gov.vn

Đồng chí Lưu Văn Điệp - Công chức Địa chính - xây dựng - ĐT&MT

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số ĐT: 0968690933

- Thư công vụ: luuvandiep@quangninh.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

- Trình độ Văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự cơ sở

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

-Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số ĐT: 0848222991

- Thư công vụ: nguyenvanphuc@quangninh.gov.vn

 

 

 

Lan Hương
Loading...