TP Móng Cái: Hưởng ứng Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh, lần thứ IV năm 2023

24/03/2023 22:51
Thực hiện Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 09/3/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV năm 2023. Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái xây dựng kế hoạch hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2023.
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái thăm, kiểm tra Công ty TNHH  Huế - Hải Phòng và trò chuyện cùng Đảng viên lão thành Đinh Văn Thinh - giám đốc công ty

Theo đó, các tác phẩm báo chí tham gia Giải phải đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan; có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn, theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; có tính đấu tranh, phản biện; có tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; tạo hiệu ứng lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội; Việc hưởng ứng tham gia Giải phải đảm bảo nghiêm túc, thực chất, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, để Giải trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2023 do Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức; Đối tượng tham dự Giải là công dân Việt Nam đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ninh được đăng phát trên các loại hình báo chí được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Tác giả có tác phẩm gửi tham dự Giải không được vi phạm các quy định của pháp luật (Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ…) và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Về tác phẩm là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các loại hình: báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí (Không nhận các tác phẩm đã đạt giải Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương).

Giải được xét chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính, đối ngoại; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh với những nội dung trọng tâm về công tác triển khai và những thành tựu, kết quả đạt được thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những kết quả đạt được Đảng bộ của thành phố Móng Cái; những mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Công tác xây dựng Đảng về đạo đức; giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng; trách nhiệm nêu gương; việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương, gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; công tác xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đối với các tác phẩm tham dự Giải bao gồm các tác phẩm có thời gian được in, đăng tải, phát tính từ ngày 11/10/2022 đến ngày 10/10/2023; Thời gian nhận tác phẩm dự Giải trước ngày 01/10/2023 tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái. 

Giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại báo chí với số lượng 01 giải Đặc biệt, 05 giải A, 10 Giải B, 12 Giải C, 15 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV năm 2023 có một số giải chuyên đề gồm: Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua giải Búa liềm vàng nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng những thành tựu, kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thức XXIV; qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là các cơ quan báo chí trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác xây dựng Đảng, đây cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới và thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (23/10/1963 - 23/10/2023); 15 năm ngày thành lập thành phố Móng Cái (24/9/2008- 24/9/2023)./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...