TP Móng Cái: Triển khai đẩy mạnh truyền thông về quyền con người

24/03/2023 15:38
Thực hiện kế hoạch của Tỉnh Quảng Ninh về triển khai thực hiện quyết định số 1079/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn, UBND TP Móng Cái đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
Trẻ em  xã Bắc Sơn được học tập và quan tâm chăm lo về cả vật chất và tinh thần

Theo đó, TP sẽ triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1079/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn TP; Thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng khắp tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo vệ và thúc dẩy quyền con người; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, đường lối chính sách của Đảng nhà nước đối với công tác bảo vệ thúc đẩy quyền con người; âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền tiến hành chống phá Đảng, nhà nước qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Với mục tiêu tổng quát đẩy mạnh truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của nhân dân về quyền con người, thông tin đầy đủ, kịp thời giúp nhân dân các dân tộc trên dịa bàn hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, kiên quyết phê phán, vạch trần các luận điệu sai trái, vu cáo xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở nước ta, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Nhiều hoạt động chăm lo bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động TDTT ở vùng đồng bảo dân tộc của TP Móng Cái

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch, UBND TP có phân công cụ thể cho các phòng, ban chức năng các cơ quan, đơn vị và các xã phường trên địa bàn căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm theo Kế hoạch số 90/KH - UBND của UBND TP ban hành ngày 14/3/2023 nhằm thực hiện có hiệu quả đảm bảo các yêu cầu nội dung công tác đề ra.

UBND TP cũng yêu cầu công tác truyền thông về quyền con người cần được triển khai trên cả 3 nội dung chính đó là phổ biến, giáo dục kiến thức về quyền con người, tuyên truyền về những nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người. Đây là nhiệm vụ chính trị và là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị trước mắt và lâu dài là một trong những tiêu chí đánh giá về hiệu quả công tác quyền con người của các cấp các ngành; Công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên liên tục với nhiều hình thức phong phú và đa dạng để nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về quyền con người.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về quyền con người phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt các quyền con người, thực hiện đảm bảo các yêu cầu về pháp luật chính trị đối ngoại của Đảng và nhà nước và của địa phương đồng thời, góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu mạnh, bình đẳng, văn minh và hạnh phúc./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...