TP Móng Cái đẩy mạnh đợt sinh hoạt chuyên đề Học và làm theo Bác

17/05/2024 22:22
Nhằm cụ thể hóa chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”, thời gian qua TP Móng Cái đã phát động đợt sinh hoạt chuyên đề tới sâu rộng các chi, đảng bộ cơ sở, đặc biệt trong tháng 5 này gắn với nhiều hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn.

 

Đảng bộ Công an Thành phố sinh hoạt chuyên đề

Trên địa bàn thành phố Móng Cái hiện có 36 chi, đảng bộ với 4507 đảng viên. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, ngay từ đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị  đã lan tỏa tinh thần của cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình điển hình. 

Đặc biệt, trong không khí cả nước hướng tới kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), việc học và làm theo lời Bác càng có ý nghĩa thiết thực. Các Chi, đảng bộ trên địa bàn đã tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, bám sát chuyên đề năm 2024 do Thành ủy Móng Cái xây dựng, đó là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam nhất là về văn hoá trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”. 

Các buổi sinh hoạt chuyên đề được lồng ghép dưới nhiều hình thức với nội dung đa dạng. Trong đó nổi bật là chuyên đề về trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, luôn gương mẫu, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao tại một số chi, đảng bộ cơ sở. Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị…

Thông qua các chuyên đề, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng văn hóa, cụ thể hóa Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”...Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Các chi, đảng bộ cơ sở đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học và làm theo Bác

Nhờ vậy, “học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người trong cuộc sống và trong công việc. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để các cơ quan, đơn vị đánh giá, bình xét, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm cho từng cán bộ, đảng viên. “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” - mỗi cán bộ, đảng viên càng thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Bác, quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của đơn vị mình, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chuyên đề cũng như hiệu quả việc quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, TP Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”; nghiên cứu, học tập, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người giàu bản sắc Quảng Ninh; triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Các cấp ủy, đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức người lao động và nhân dân gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Chú trọng tuyên tryền những lời dạy của Bác đối với các ngành, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; các câu chuyện về Bác thể hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi tập thể, cá nhân học tập và noi theo. Tổ chức các hoạt động về nguồn nhất là tại di tích Địa điểm ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm trạm Hải quan cửa khẩu Bắc Luân và sang thăm nhân dân Đông Hưng, Trung Quốc năm 1960; Di tích lưu niệm Bác Hồ tại phường Trà Cổ. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng. Huy động sự vào cuộc tích cực của chính mỗi cán bộ, đảng viên, chi, đảng bộ cơ sở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch của tập thể và mỗi cá nhân, việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...