TP Móng Cái đẩy mạnh giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số

21/09/2022 22:27
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh về triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022”; UBND TP Móng Cái đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 11/3/2022 nhằm triển khai thực hiện Đề án này trên địa bàn năm 2022.

 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số - KHHGĐ cho người dân vùng dân tộc thiểu số được TP Móng Cái quan tâm triển khai thực hiện

UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn, áp dụng đối với 3 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa là các địa phương có số lượng người dân tộc thiểu số sinh sống. 

Đối tượng tập trung tuyên truyền vận động là thanh niên, vị thành niên (nam/nữ) người dân tộc thiểu số chưa kết hôn/tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phụ huynh học sinh/cha mẹ của nam nữ thanh niên trong độ tuổi vị thành niên; cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; cán bộ trưởng thôn, bản, già làng, thầy mo, thầy cúng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Đề án giai đoạn II trên địa bàn Thành phố.

Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, trong đó phối hợp với Ban Dân tộc Tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, kỹ năng xử lý các tình huống trong giải quyết các vụ việc liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi thanh niên trước khi kết hôn nên đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao. Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Tuyên truyền về hậu quả của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc.

Thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thông qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, kỹ năng xử lý các tình huống trong giải quyết các vụ việc liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Tổ chức các hoạt động, học tập trao đổi kinh nghiệm về thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; về đảm bảo chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng các hoạt động mô hình điểm; tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; các câu lạc bộ “Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết” tại các xã vùng dân tộc thiểu số miền núi. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại cơ sở; xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo quy định.

Thông qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đảm bảo chất lượng dân số dân tộc thiểu số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; tăng cường vai trò, trách nhiệm chính quyền địa phương các cấp trong việc ngăn ngừa, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: UBND Thành phố đã giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Thành phố thực hiện tăng thời lượng giáo dục kỹ năng sống; sinh hoạt ngoại khóa hướng trọng tâm giáo dục đạo đức, giữ gìn văn hóa truyền thống, các phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; lồng ghép nội dung giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh nói chung, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng trong các môn học như Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân, Sinh học, Giáo dục kiến thức địa phương...Tiếp tục chỉ đạo, định hướng việc phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở để tạo cơ hội đào tạo nghề và định hướng việc làm cho học sinh dân tộc thiểu số; phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND các xã vùng dân tộc thiểu số thực hiện công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế và từng lứa tuổi học sinh dân tộc thiểu số trong việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, các quy định của pháp luật về ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông tại các trường học thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố cũng giao Phòng Y tế Thành phố, Trung tâm Y tế Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản; các câu lạc bộ “Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết” tại các xã vùng dân tộc thiểu số; chỉ đạo, giám sát các đơn vị có chức năng quản lý dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em ở cơ sở tăng cường tuyên truyền, tư vấn; vệ động lứa tuổi vị thành niên nữ dân tộc thiểu số được tư vấn sức khỏe sinh sản; mở sổ theo dõi, quản lý các đối tượng được tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản và quản lý dân số ở tuyến xã; Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND các xã vùng dân tộc thiểu số thực hiện hoạt động tuyên truyền, tư vấn liên quan đến việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: lồng ghép các chương trình, dự án có cùng mục tiêu để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã vùng dân tộc thiểu số nghiên cứu, đưa các quy định về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các thiết chế văn hóa, tiêu chuẩn bản làng văn hóa, gia đình văn hóa vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thực hiện tuyên truyền trên các hạ tầng truyền thông (Cổng thông tin điện tử Thành phố, trang mạng xã hội) với loại hình, tần suất và thời gian phù hợp, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng bài viết phù hợp, nâng cao chất lượng tuyên truyền về dân số và phát triển trong các chương trình, chuyên trang chuyên mục. Phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND các xã vùng dân tộc thiểu số tổ chức các hoạt động truyền thông để đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Phòng Tư pháp Thành phố thực hiện, lồng ghép các hoạt tư vấn pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan về hôn nhân và gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đưa nội dung trên vào tuyên truyền tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm; tăng cường, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký kết hôn, khai sinh trên địa bàn Thành phố để đảm bảo quản lý chặt chẽ theo quy định của luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố thực hiện công tác thẩm định, tham mưu bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện Kế hoạch này phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã vùng dân tộc thiểu số triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả thiết thực.

UBND các xã có vùng dân tộc thiểu số căn cứ kế hoạch của Thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch tại địa phương. Bố trí ngân sách hỗ trợ kinh phí để triển khai các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, phát huy vai trò của thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ của địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Thành phố, Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành Đoàn Móng Cái căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với cơ quan, đơn vị của Thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động để thực hiện hiệu quả Đề án và Kế hoạch này. Trước ngày 5/12/2022, các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã vùng dân tộc thiểu số báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về UBND Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh và các sở, ban ngành của Tỉnh theo quy định.

Việc triển khai các nhiệm vụ, các hoạt động liên quan phải bám sát nội dung kế hoạch của Tỉnh và của Thành phố trong giai đoạn; phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương. Phương pháp, nội dung các hoạt động đa dạng, cụ thể, dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, phong tục, tập quán mỗi dân tộc và đúng quy định pháp luật; đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo./. 

 

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...