TP Móng Cái đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững

17/05/2024 11:30
Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái đang tích cực triển khai các nội dung nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ Tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, thông qua các hình thức: Tổ chức các hội nghị báo cáo viên, đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các chương trình ngoại khóa trong nhà trường; hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên môn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; các hoạt động sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật (thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh…); sáng tác biểu tượng, biểu trưng, logo; tuyên truyền cổ động trực quan; lưu động…các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP Móng Cái sẽ nắm vững các nội dung cơ bản trong Nghị quyết.

Tại tất cả 17 xã, phường, bằng điều kiện thực tiễn tổ chức tuyên truyền, khắc ghi hệ  giá trị  tỉnh Quảng Ninh 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra các địa phương trong xây dựng các sản phẩm khắc ghi hệ giá trị  Quảng Ninh 

Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, Kế hoạch số 352-KH/TU gắn với việc thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan của Thành phố, Tỉnh về công tác xây dựng văn hóa, con người nhằm nâng cao nhận thức, cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tập trung tuyên truyền đậm nét các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” và việc xây dựng hệ giá trị con người Quảng Ninh với các phẩm chất “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”; hệ giá trị con người Móng Cái “Năng động, Sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh, thân thiện”. Các giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng con người Quảng Ninh, con người Móng Cái thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp.

Thông qua đây nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người trong phát triển nhanh, bền vững; giữ gìn và phát huy hệ giá trị, phẩm chất con người Móng Cái, con người Quảng Ninh; từ đó chủ động, tích cực triển khai, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...