TP Móng Cái phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2024

14/03/2024 09:34

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Móng Cái vừa phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2024.

Phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố, góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Thông qua phong trào thi đua khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước Thành phố. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, xã, phường và nhiệm vụ cải cách hành chính của Thành phố. Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; qua đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trên toàn địa bàn Thành phố.

TP Móng Cái phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2024

Các nội dung của phong trào thi đua yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác cải cách hành chính, phục vụ hành chính, có nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo trong công tác.

Đối tượng thi đua bao gồm: Tập thể các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; UBND các xã, phường; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn Thành phố; các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ Thành phố đến cơ sở; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố; cơ quan báo, đài của tỉnh, Trung ương có văn phòng đại diện tại Thành phố. Cá nhân gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, xã, phường; Phóng viên thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố, cơ quan báo, đài của tỉnh, Trung ương có văn phòng đại diện tại Thành phố.

TP Móng Cái tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ

Các nội dung của phong trào thi đua tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác cải cách hành chính do UBND Thành phố ban hành năm 2024, trong đó: 100% các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố được ban hành đúng quy trình, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024 “Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái”. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành công tác phê duyệt Đề án tự chủ giai đoạn 2023-2026 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định (100% các đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt Đề án tự chủ). 100% các cơ quan, đơn vị, xã, phường hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính, Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ, đề xuất mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, áp dụng công nghệ mới trong công tác cải cách hành chính...

Kết thúc phong trào thi đua sẽ có các hình thức khen thưởng từ cấp xã, thành phố tới cấp tỉnh.

Thu Hằng - Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái
Loading...