TP Móng Cái tập trung nguồn lực tín dụng cho vay hiệu quả đối với đối tượng chính sách

16/07/2022 08:19
Những năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội TP Móng Cái đã thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

20 năm qua kể từ ngày đầu thành lập, từ 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ nhận bàn giao là 14.602 triệu đồng, đến nay Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Móng Cái đã và đang triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt 277.973 triệu đồng với 7.966 món đang dư nợ, với 5.779 hộ đang vay vốn. 

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình Bà Đinh Thị Gái ở Phường Ninh Dương đã thoát nghèo, làm giàu từ chăn nuôi bò 

Cụ thể: Cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ: 722 triệu đồng với 19 món vay; Cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 1.727 triệu đồng với 65 món vay; Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ: 14.648 triệu đồng với 542 món vay; Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ: 60 triệu đồng với 2 món vay; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ: 165.191 triệu đồng với 3.819 món vay/1lao động; Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ: 56.144 triệu đồng với 3.162 món vay; Cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ: 28.204 triệu đồng với 80 món vay; Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 110 triệu đồng với 11 món vay. Cho vay cơ sở giao dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27 tháng 04 năm 2022 của thủ tướng Chính phủ: 180 triệu đồng với 2 cơ sở. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ: 9.987 triệu đồng với 263 món vay. Cho vay hỗ trợ hợp tác xã 1.000 triệu đồng với 01 HTX.

Cán bộ NHCSXH TP Móng Cái thăm hỏi đời sống hộ Bà Ngô Thị Oanh, Thôn 8 xã Hải Đông, TP Móng Cái

Trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, thành phố Móng Cái đã tập trung nguồn lực tín dụng qua NHCSXH cho vay được 26.903 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.111.749 triệu đồng, doanh số thu nợ đạt 785.271 triệu đồng. Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2022 đạt 277.973 triệu đồng, tăng 263.371 triệu đồng, gấp 19 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân là 10,28%/năm, với 5.770 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn, dư nợ bình quân là 48 triệu đồng/khách hàng, tăng 45 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập, trong đó, dư nợ bình quân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 22,2 triệu đồng/hộ, tăng 20,2 triệu đồng/hộ so với khi thành lập. 

Nhờ có nguồn vốn vay  phát triển kinh tế và các chính sách quan tâm khác, xã Quảng Nghĩa nay không còn hộ nghèo 

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho 4.572 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 1.670 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 7.290 lao động, giúp cho 212 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, hỗ trợ xây mới và cải tạo 14.576 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 87 ngôi nhà cho hộ nghèo... Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...