TP Móng Cái tích cực chuẩn bị công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

26/05/2022 15:21
Bám sát các quy định của Trung ương và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TP Móng Cái đang tích cực chuẩn bị công tác tổ chức để ngày bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra thành công.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình nhân dân tại khu Hồng Kỳ, phường Ninh Dương (tháng 4/2022)

Theo kế hoạch, TP Móng Cái thống nhất đồng loạt tổ chức ngày bầu cử Trưởng thôn, khu phố vào ngày Chủ nhật 05/6/2022. Trong đó thực hiện thống nhất thời gian bầu cử trưởng thôn, khu phố đồng bộ với tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Hiện TP Móng Cái đang tích cực triển khai các nội dung liên quan theo đúng quy trình; trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại các nhà văn hóa thôn, khu. 

Cuộc bầu cử này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện công việc tự quản trên địa bàn. Qua đó tập hợp, phản ánh và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những lợi ích nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, toàn diện.

TP Móng Cái xác định, việc triển khai tổ chức bầu cử đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, linh hoạt với công tác phòng chống dịch Covid-19 để ngày bầu cử thực sự là ngày hội ở cộng đồng dân cư. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm. Quy trình thực hiện bầu Trưởng thôn, khu phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu trưởng thôn, khu phố để bầu Bí thư chi bộ. Mục tiêu là đảm bảo đạt 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Trong cuộc bầu cử này, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tạo không khí thực sự dân chủ trong cộng đồng dân cư, sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thành phố nghiêm cấm các hành vi làm trái với các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở như bao che, cản trở, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử hoặc lợi dụng việc thực hiện dân chủ vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, công tác bầu cử, xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đến nay các thôn khu trên địa bàn Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác trang trí khánh tiết các điểm bầu cử

Quy trình bầu Trưởng thôn, khu phố gồm các bước cụ thể:

1. Công bố ngày bầu cử: Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định công bố ngày bầu cử chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 16/5/2022).

2. Dự kiến danh sách người ứng cử chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 21/5/2022): Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố chủ trì Hội nghị Ban công tác Mặt trận để dự kiến danh sách người ứng cử; báo cáo Chi ủy Chi bộ thôn, khu.

3. Thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 26/5/2022): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử ở các thôn, khu phố; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử và thông báo các quyết định trên đến Nhân dân chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 29/5/2022).

4. Về thành phần cử tri và niêm yết danh sách cử tri: Căn cứ vào đặc thù và tình hình thực tiễn ở từng thôn, khu phố, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định về thành phần cử tri tham gia bầu cử ở thôn, khu phố là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Thực hiện niêm yết danh sách cử tri kể từ ngày thông báo quyết định về thành phần cử tri tham gia bầu cử chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày 29/5/2022).

Đến nay, các thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố cơ bản đã hoàn thành các nội dung theo đúng trình tự quy định, đảm bảo thời gian; công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân được tích cực đẩy mạnh. 

Về công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố; trong đó chuẩn bị các điều kiện trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động chỉ đạo công tác hậu cần, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử như: Tài liệu bầu cử, hòm phiếu, phiếu bầu, thể lệ..., thực hiện trang trí, khánh tiết trong và ngoài địa điểm bỏ phiếu (nhà văn hóa thôn, khu phố hoặc nơi đảm bảo điều kiện), Tổ bầu cử thông báo thường xuyên bằng các hình thức niêm yết, phát thanh, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về ngày, giờ bầu cử, địa điểm bỏ phiếu để cử tri biết.

Công tác tổ chức bầu cử gồm: Quy trình bầu cử trưởng thôn thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 15/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Hội nghị thôn, khu phố quyết định.

Người trúng cử trưởng thôn, khu phố là người đạt trên 50% ý kiến tán thành hoặc số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, khu phố.

Kết thúc bầu cử, Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu cử kèm theo Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản biểu quyết gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì tiến hành bầu cử lại theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử trưởng thôn, khu phố trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử.

Về chế độ thông tin báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ hoặc đột xuất báo cáo việc triển khai công tác bầu cử với Ủy ban nhân dân thành phố (qua Cơ quan Tổ chức - Nội vụ). Đăc biệt, trong ngày bầu cử (ngày 05/6/2022) báo cáo theo buổi sáng/chiều) về diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Với sự chuẩn bị tích cực, TP Móng Cái sẵn sàng cho công tác chuẩn bị ngày bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra thành công, đạt kết quả cao./.

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...