TP Móng Cái triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

07/02/2023 15:39
Ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (sau đây viết tắt là Nghị định 104), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai quy định của Luật Cư trú số 8/2020/QH14 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, đồng thời đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Công an TP Móng Cái triển khai cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân

Để đảm bảo công tác triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 204/UBND-CATP ngày 06/02/2023 “V/v triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công”. Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. 

TP Móng Cái triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Ảnh: Chinhphu.vn

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thay vào đó sử dụng 04 phương thức được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP khi khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, gồm: (1) Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia; (2)Tra cứu thông tin cá nhân qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID; (3)Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp; (4)Các phương thức khai thác khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái

Tệp đính kèm


Loading...