Triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, giai đoạn 2022 - 2026

23/09/2022 15:25
Thực hiện Hướng dẫn số 59/HD-LĐLĐ ngày 15/7/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ TP hướng dẫn các Công đoàn cơ sở “Triển khai thực hiện phong trào Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022 - 2026”.
Trụ sở cơ quan Thành ủy Móng Cái

Theo đó, đối tượng được xét tặng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố và công đoàn ngành của tỉnh đóng trên địa bàn TP Móng Cái. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn ngành Trung ương.

Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chỉ áp dụng với những đơn vị có đăng ký thi đua; Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; Thẩm quyền ký quyết định và giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định. LĐLĐ TP phấn đấu có ít nhất 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt chuẩn văn hóa.

Đối với tiêu chuẩn xây dựng cơ quan,  đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với tiêu chuẩn xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đó là sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giải thể thao công an TP Móng Cái

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 02 năm, giai đoạn 05 năm với Liên đoàn Lao động thành phố; Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa một lần cho cả hai giai đoạn 02 năm và giai đoạn 05 năm; Trong quá trình thực hiện, không đạt tiêu chí bất kể năm nào thì đều phải đăng ký lại từ đầu. Quá trình xét và công nhận giai đoạn 02 năm: đủ 24 tháng tính từ ngày đăng ký và giai đoạn 05 năm đủ 60 tháng tính từ ngày đăng ký.

Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào thành phố Móng Cái kiểm tra, thẩm định, tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trình Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, ký công nhận giai đoạn 02 năm và giai đoạn 05 năm.

Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; giám đốc doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào. Đồng thời, tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố tổ chức kiểm tra, thẩm định, tổng hợp danh sách, tờ trình đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 10/11 của năm đề nghị xét công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 02 năm và giai đoạn 05 năm.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia, phối hợp với chuyên môn phát động thi đua “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; triển khai thực hiện các bước đăng ký, tự chấm điểm, báo cáo, tờ trình đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo từng năm, theo từng giai đoạn gửi về Liên đoàn Lao động thành phố. Thực hiện việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng phát triển, hiện đại và phồn vinh./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...