THÔNG TIN THÀNH ỦY MÓNG CÁI

Trung tâm Chính trị Thành ủy

02/04/2014 15:37

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du - Khu Hòa Bình - phường Hoà Lạc - thành phố Móng Cái.

Chức năng:

Trung tâm Chính trị Thành ủy thành phố Móng Cái là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc cấp ủy, có chức năng tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị chính trị; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn. 

Nhiệm vụ:

 ● Tổ chức bồi dưỡng chương trình lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ đảng viên cấp huyện.

● Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đảng ( đảng ủy viên, bí thư chi bộ và chi ủy viên), cán bộ chính quyền và các đoàn thể chính trị cơ sở; các chương trình về quản lý nhà nước.

● Bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng viên, đảng viên mới…

● Tổ chức thông tin thời sự, chính sách KHKT cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở.

● Thực hiện một số nhiệm vụ bồi dưỡng khác xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, do cấp ủy quy định.

Danh sách lãnh đạo:

Đ/c: Nguyễn Thị Ninh

- Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Giám đốc Trung tâm

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế - Chính trị.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: nguyenthininh@quangninh.gov.vn 

- Số điện thoại: 0904.015.818

Đồng chí: Nguyễn Phương Thanh

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị ngành Mác - Lê Nin

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

- Số điện thoại: 0983.987.824

Email: nguyenthiphuongthanh@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...