Banner trang chủ

Trung tâm DS - KHHGĐ Móng Cái

Địa chỉ: phố Chu Văn An - phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái.

Điện thoại: 0333.881.146; 0333.881.902.

Fax: 0333.881.902.

Chức năng, nhiệm vụ:

a/ Chức năng: Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục dân số-KHHGĐ tỉnh, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số-Kế hoạch hóa gia đình( DS-KHHGĐ) trên địa bàn thành phố; chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục dân số-KHHGĐ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các Trung tâm liên quan của cấp Tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước theo địa bàn của UBND thành phố.

b/ Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục sức khỏe về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ và tình hình thực tế trên địa bàn, trình Chi cục DS-KHHGĐ phê  duyệt.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về Ds-KHHGĐ của Trạm y tế xã, phường và cộng tác viên Ds-KHHGĐ thôn, bản, khu phố.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản khu phố.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ/SKSS.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ và UBND Thành phố giao.

Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Hoàng Thị Xuyến

Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Điện thoại: 0936.494.090 - 0333.881.146

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh

Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Trình độ quản lý nhà nước:

- Điện thoại: 0989.657.365