TTDV kỹ thuật nông nghiệp

I.Thông tin cơ quan:

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Móng Cái.

Địa chỉ: 131b, đường Hùng Vương, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203 3881483. Email: ttdvktnn.mc@quangninh.gov.vn

II.Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ chính: Trung tâm có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông tại địa phương và thực hiện 1 số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

     III. Cơ cấu tổ chức:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Đ/c: Ty Văn Tuấn

- Chức vụ: Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chăn nuôi Thú y

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: tyvantuan@gmail.com

- Số điện thoại: 0912125983

Đ/c: Nguyễn Thanh Vân

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọtv- BVTV

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: van80mc@gmail.com

- Số điện thoại: 0988690418

Đ/c: Phương Hữu Quyền

-Chức vụ: phó Giám đốc

-Trình độ VH: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trồng trọt.

-Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Email: phuonghuuquyenbn@gmail.com

-Số điện thoại: 0375993175
DANH SÁCH VIÊN CHỨC CƠ QUAN

Đ/c: Đỗ Thị Thái

- Chức vụ: Kế toán

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ lý luận chính trị:

- Email: thaitymc15@gmail.com

-Số điện thoại: 0904091638

Đ/c: Phùng Đình Dũng

- Chức vụ: cán bộ Kỹ thuật

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học - Trồng trọt

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-Email: phungdungknmc@gmail.com.

- Số điện thoại: 0903410574

Đ/c: Đỗ Hợp Huyên

- Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chăn nuôi thú y

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Email: huyendomc@gmail.com

- Số điện thoại: 0945329045

Đ/c: Trần thị Thu Hoài

- Chức vụ: cán bộ Kỹ thuật

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

- Trình độ lý luận chính trị:

- Email: tranhoaiknmc@gmail.com

- Số điện thoại: 0394083558

Đ/c: Mai Thị Phương Thảo

- Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thú y;

          Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

- Trình độ lý luận chính trị:

-Email: maithiphuongthao3195@gmail.com.

- Số điện thoại: 0968721223

Đ/c: Nguyễn Đình Dũng

-Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

-Trình độ VH: 12/12

-Trình độ chuyên môn: Đại học Thú y;

     Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III

-Trình độ lý luận chính trị:

-Email: dungqn1977@gmail.com

-Số điện thoại: 0986967561
Trung tâm TT và VH
Loading...