THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Trung tâm Phát triển quỹ đất

12/10/2021 08:59

Tên đơn vị: Trung tâm phát triển Quỹ đât;

Địa chỉ: Phố Chu Văn An – Phường Hòa Lạc – TP Móng Cái

Điện thoại: 02033.777048 - Fax: 02033.777048

Email: quydatmc@gmail.com

I. Chức năng:

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần ổn định thị trường; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

II. Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện vệc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất cho các dự án, công trình có sử dụng đất;

2. Chủ động điều tra, khảo sát lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất tái định cư, tạo lập và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục v01ụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

3. Quản lý và điều hành các dự án đầu tư hạ tầng, xây dựng tạo lập quỹ đất ở, các khu, điểm đất và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư hoặc được chủ dự án ủy quyền;

4. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực đã được quy hoạch sử dụng đất thuộc các dự án phải thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

5. Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng; giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào các khu đất được giao quản lý theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã được nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, và 12 Điều 38 của luật đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

7. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất từ các khu đất được giao quản lý, các khu đất có được từ các dự án phát triển quỹ đất theo quyết định của UBND thành phố;

8. Tổ chức bàn giao đất thuộc thẩm quyền quản lý cho người được giao đất, thuê đất hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực thực hiện theo quyết định của UBND thành phố;

9. Báo cáo ủy ban nhân dân thành phố và sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ;

10. Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất Chủ tịch UBND thành phố trong việc khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

      Đ/c: Hoàng Anh Ngọc

- Chức vụ:             Giám đốc 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông

                                      Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0916881950

- Email: hoanganhngoc@quangninh.gov.vn

                 Đ/c: Nguyễn Tiến Thái

- Chức vụ:  Phó giám đốc

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Tư pháp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: nguyentienthai@gmail.com

- Điện thoại: 0903 459 609

             Đ/c Vũ Tuấn Cường

- Chức vụ:  Phó giám đốc

- Trình độvăn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: vutuancuong@gmail.com

- Điện thoại: 0915.529.888

Đ/c: Vi Văn Quảng

- Chức vụ:    Phó giám đốc

- Trình độ Văn hóa: 12/12;

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành luật;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp;

- Trình độ Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

- Số điện thoại: 0382.621.228

- Email: vivanquang@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ

Phòng Kế toán – Hành chính

Đ/c: Vi Thị Đông

- Chức vụ: Trưởng phòng - Kế toán trưởng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: vidongmb@gmail.com

- ĐT: 0934 298 226

Phòng nghiệp vụ số 01

Đ/c Dương Thị Thanh Huyền

- Chức vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ số 01

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Môi trường,   ĐH xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp

- Email: huyenqdmc@gmail.com

- Điện thoại: 0356 596 66

Đ/c: Bùi Văn Kỳ

- Chức vụ: Phó trưởng phòng nghiệp vụ số 01

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Email: kyank97@gmail.com

- Điện thoại: 0396 929 988

Phòng nghiệp vụ số 02:

Đ/c Mạch Văn Phượng

- Chức vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ số 02

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Email: machphuong@gmail.com

- Điện thoại: 0344 392 676

Đ/c: Vũ Thị Anh Vân

- Chức vụ: Phó trưởng phòng nghiệp vụ số 02

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh; Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email:nguyenkhoibach@gmail.com

- Điện thoại: 0328 487 993

Phòng nghiệp vụ số 03:

Đ/c: Nguyễn Văn Khương

- Chức vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ số 03

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Email:maitran@gmail.com

- Điện thoại: 0913 068 242

Đ/c: Khổng Thị Ngọc Ánh

- Chức vụ: Phó trưởng phòng nghiệp vụ số 03

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Email: ngocanhmc82@gmail.com

- Điện thoại: 0333 299 188

Phòng nghiệp vụ số 04

Đ/c: Ngô Minh Tuấn

- Chức vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ số 04

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Email: ngominhtuan@gmail.com

- Điện thoại: 0372 103 666

Đ/c: Nguyễn Đức Long

- Chức vụ: Phó trưởng phòng nghiệp vụ số 04

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Email: Nguyenlong8493@gmail.com

- Điện thoại: 0362 814 663

 

Đài TT-TH Móng Cái
Loading...