Banner trang chủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Trung tâm Văn hoá TT-TT

 I. Địa chỉ, số điện thoại, fax:
          - Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc – TP Móng Cái.
          - Điện thoại: 0336.273.711- Email: trungtamvhtt.mc@gmail.com
 
          II. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:
Trung tâm VHTT-TT thành phố Móng Cái có chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động theo quy chế hoạt động số: 49/2005/QĐ-BVHTT ngày 13/9/2005 của Bộ VHTTDL; Thông tư số: 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ văn hóa thể thao và Du lịch quy định; Căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao thành phố Móng Cái (Ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2011 của UBND thành phố Móng Cái):
Vị trí: Tổ chức sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.
 
* Chức năng:
- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.
- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
 
* Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Căn cứ vào chương trình phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đã được phê duyệt;
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;
3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;
4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao ở cơ sở;
5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa- văn nghệ; thể dục- thể thao;
6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;
7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.
8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
9. Quản lý công chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND thành phố giao.
 
III. Danh sách lãnh đạo:

Đ/c: Vũ Việt Hưng

- Chức vụ:                Giám đốc 

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Đại học Báo chí

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chinh

- Điện thoại: 01273760848

Đ/c: Lê Việt Cường

- Chức vụ:              Phó Giám đốc 

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học TDTT

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0985360360

Đ/c: Nguyễn Thị Thực

- Chức vụ:              Phó Giám đốc 

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0904030689