Banner tin

Tự hào truyền thống vẻ vang các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Thành phố, các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và ngành Kiểm tra Đảng của TP Móng Cái luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy về các chủ trương, chính sách, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương.

 

Tự hào truyền thống vẻ vang các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Ngày 03/2/1930, d­ưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, một bước phát triển vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, trong đó ngành Tổ chức xây dựng Đảng được thành lập ngày 14/10/1930; ngành Dân vận của Đảng thành lập ngày 15/10/1930; Văn phòng cấp ủy ngày 18/10/1930 và ngành Kiểm tra của Đảng được thành lập vào 16/10/1948. Những tổ chức này ra đời đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, nhằm làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, góp phần quyết định thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trải qua quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành, dù ở bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy ngày càng trưởng thành và nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng tự hào, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Thành phố nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng Thành phố Móng Cái phát triển vượt bậc trong từng giai đoạn cách mạng. Từ một huyện biên giới nghèo, thuần nông, Móng Cái đã trở thành TP đô thị loại II trực thuộc tỉnh và đang từng bước hướng đến mục tiêu trở thành thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại, một trung tâm kinh tế của tỉnh và cả nước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, đột phá; Móng Cái là một trong những địa phương đi đầu trong toàn tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 25...

Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động

Những kết quả trên đã trở thành nhân tố cơ bản, là nền tảng của những thành tựu toàn diện của Móng Cái suốt nhiều năm qua. Bước tiến bộ quan trọng của công tác xây dựng Đảng là cội nguồn dẫn dắt kinh tế Móng Cái liên tục tăng trưởng cao và tương đối toàn diện, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm 2015-2020 tăng trên 15,02%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp. Móng Cái là một trong 3 địa phương của tỉnh có tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất, tăng bình quân 16,7%/năm. Quốc phòng được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại, ngoại giao Nhân dân được mở rộng, tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Đạt được những thành tựu nổi bật trên, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh; sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm,trọng điểm của Thành ủy, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của các cấp chính quyền, sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, còn có sự đóng góp quan trọng của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trong 5 năm kết nạp được 908 đảng viên, tỷ lệ đạt bình quân 5,1%/ đảng số hàng năm đạt Nghị quyết đề ra

Trong suốt 90 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện Hải Ninh, thị xã Móng Cái (nay là Thành phố Móng Cái) đã không ngừng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là công tác sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị, các thôn, khu phố đều có tổ chức đảng và hoạt động hiệu quả. Chủ động tham mưu đề xuất trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, điều động luân chuyển đội ngũ cán bộ ở các vị trí và cương vị, lĩnh vực khác nhau theo yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, trong 5 năm kết nạp được 908 đảng viên, tỷ lệ đạt bình quân 5,1%/ đảng số hàng năm đạt Nghị quyết đề ra. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chất lượng đánh giá ngày càng chặt chẽ hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài và có mối quan hệ với người nước ngoài…..

Trong suốt 90 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Qua thực tiễn công tác, nhiều đồng chí đã trưởng thành, được tin tưởng giao giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, nhiều cá nhân được Trung ương, Tỉnh và Thành phố khen thưởng; năm 2013 Tập thể Ban Tổ chức Thành ủy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Tỉnh ủy tặng 02 cờ đơn vị dẫn đầu thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng; nhiều năm liền được nhận bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và UBND Thành phố trao tặng.

Thành lập Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phố

Cùng với sự lớn mạnh của ngành Dân vận trong cả nước, trong những năm qua, Ban Dân vận Thành ủy Móng Cái dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy Móng đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, cụ thể hóa một cách sáng tạo, quyết liệt các chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, đặc biệt là việc triển khai đề án Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Khối Dân vận xã, phường, Tổ dân vận thôn, khu, qua đó tạo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống dân vận từ Thành phố đến cơ sở; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố đạt kết quả rõ nét, nhất là xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Công tác nắm và đánh giá tình hình trong Nhân dân được chú trọng thực hiện; duy trì tổ chức tốt hội nghị giao ban định kỳ giữa các đồng chí lãnh đạo đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã và Thành phố với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu, đã giải quyết kịp thời nhiều ý kiến kiến nghị của Nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cả hệ thống chính trị triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đội ngũ những người làm công tác dân vận từ Thành ủy đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc gần dân, sát cơ sở và đã làm tốt việc tham mưu, giúp cấp uỷ giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân, thực hiện theo đúng tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đặc biệt, trước yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, công tác dân vận của Thành phố còn góp phần quan trọng trong giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự; làm tốt công tác hoà giải... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cả hệ thống chính trị triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần tăng thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là cơ sở cho sự ổn định và phát triển bền vững, nhanh, mạnh của Thành phố Móng Cái trong những năm qua. Với những thành tích đạt được, từ năm 2005 đến nay, Ban Dân vận Thành ủy được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen; được BCH Ðảng bộ Tỉnh Quảng Ninh tặng 03 Cờ đơn vị dẫn đầu ngành dân vận Tỉnh; được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tặng 11 Bằng khen; được BCH Ðảng bộ và UBND Thành phố tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

Ủy ban kiểm tra – Thanh tra Thành phố đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, từng bước phát triển, ngày càng lớn mạnh

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với Ngành Kiểm tra Đảng trong cả nước, Ban Kiểm tra, nay là Ủy ban kiểm tra – Thanh tra Thành phố cũng đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, từng bước phát triển, ngày càng lớn mạnh; phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, trong những năm qua, UBKT các cấp đã bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Đảng; chủ động tham mưu cho BCH, BTV Thành ủy tiến kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nai, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên; Xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm theo đúng thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng, cho ra khỏi đảng nhiều đảng viên thoái hoá, biến chất, không đủ tiêu chuẩn đảng viên... Những việc làm trên đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, ngăn chặn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chống và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước. Bảo vệ được đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao sức chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên xác định rõ mục tiêu lý tưởng và trách nhiệm, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị và công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đảng, để xây dựng tổ chức Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2010 đến nay, UBKT Thành ủy đã được Thủ tướng chỉnh phủ tặng Bằng khen; được BCH Ðảng bộ Tỉnh Quảng Ninh tặng 01 Cờ đơn vị dẫn đầu ngành Kiểm tra Tỉnh, 05 Bằng khen, giấy khen; được BCH Ðảng bộ và UBND Thành phố tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thu Hằng

Tự hào với bề dày truyền thống vẻ vang, từ khi ra đời đến nay, vượt lên mọi khó khăn thử thách, các thế hệ cán bộ Văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Thành ủy Móng Cái nói riêng luôn đoàn kết, sáng tạo, tận tâm, tận lực, làm việc không kể ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu của công việc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV và Thường trực Thành ủy. Các thế hệ Văn phòng Thành ủy đã luôn và đang thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ công tác tham mưu, giúp việc cho BTV, Thường trực Thành uỷ cụ thể hoá các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Chủ động sáng tạo, đổi mới về công tác tổ chức, phục vụ hội nghị cấp ủy, quy trình chuẩn bị tài liệu đảm bảo, nội dung được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý, sắp xếp lịch họp linh hoạt, hiệu quả. Hàng năm, chủ trì tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tổ chức đón tiếp các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, các cơ quan Trung ương, của tỉnh và các địa phương bạn đến thăm, làm việc, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại Móng Cái đảm bảo chu đáo, trọng thị.

Luân phiên hàng năm, Văn phòng đã tổ chức tốt hoạt động giao lưu đối ngoại với Văn phòng Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc) theo kế hoạch

Thực hiện Bản thỏa thuận giữa Thành uỷ Móng Cái (Việt Nam) và Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc) về thiết lập cơ chế giao lưu hữu nghị, Luân phiên hàng năm, Văn phòng đã tổ chức tốt hoạt động giao lưu đối ngoại với Văn phòng Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc) theo kế hoạch, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương biên giới.

Trong suốt 90 năm xây dựng và trưởng thành, trước những yêu cầu và nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng mới, Văn phòng Thành ủy luôn coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt việc đảm bảo các điều kiện làm việc, lễ tân, hậu cần và văn minh công sở; nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan. Qua từng năm, diện mạo Cơ quan Thành ủy đã có những thay đổi rõ nét, được quy hoạch ngày một khang trang, trở thành mô hình điểm Cơ quan “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” của Thành ủy”.

Với những đóng góp của đơn vị, trong nhiều năm qua, nhiều đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đã được Ban Thường vụ, Thường trực ghi nhận, đánh giá cao về năng lực công tác, được quy hoạch, bổ nhiệm vào nhiều vị trí công tác quan trọng của địa phương. Giai đoạn 2014 - 2019 Chi bộ Văn phòng vinh dự được Tỉnh, Thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối Văn phòng cấp ủy. Trong đó, thành tích nổi bật là Năm 2019, Chi bộ Văn phòng Thành ủy đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm giai đoạn 2014 - 2019; Năm 2018 được UBND Tỉnh tặng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; đặc biệt, đã 2 lần được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh tặng Cờ dẫn đầu thi đua khối Văn phòng cấp ủy tỉnh ủy Quảng Ninh; 1 lần được UBND Tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy tuy có những thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến – kiến quốc, đều có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với yêu cầu xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Có thể khẳng định niềm tự hào và vinh dự của các cơ quan chuyên môn của Đảng hôm nay cũng là niềm vinh dự chung của tất cả đội ngũ những người làm công tác Đảng trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của Đảng. Nhiều đồng chí đã không kể gian nan, hy sinh hết mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, cùng nhân dân quyết đấu tranh, bảo vệ và xây dựng phát triển phồn vinh như hôm nay.

Trải qua thời gian xây dựng và trưởng thành, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy đã góp phần không nhỏ trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Móng Cái lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Tự hào truyền thống vẻ vang 90 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngành Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngành Kiểm tra của Đảng, bước vào thời kỳ mới, với thời cơ và thách thức mới, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp công tác, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành triển khai các Nghị quyết chỉ đạo của Trung ương sát với thực tiễn, thực hiện sát với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Móng Cái – nơi địa đầu biên cương Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Khai giảng lớp Trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS

Khai giảng lớp Trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS


Những điểm du lịch hấp dẫn khi đến Móng Cái

Những điểm du lịch hấp dẫn khi đến Móng Cái


Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới công nhân

Tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới công nhân


Đồn Biên phòng Trà Cổ liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn gia cầm, trứng gia cầm qua biên giới

Đồn Biên phòng Trà Cổ liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn gia cầm, trứng gia cầm qua biên giới


Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thành phố và Hội liên hiệp Phụ nữ  Thành phố Móng Cái giai đoạn 2020 - 2025

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thành phố và Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố Móng Cái giai đoạn 2020 - 2025


Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và Thành ủy Móng Cái ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025

Đảng ủy Cục Thuế tỉnh và Thành ủy Móng Cái ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2020-2025


Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt các đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt các đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép


Bí thư Thành ủy Lê Văn Ánh kiểm tra công tác GPMB các dự án trọng điểm tại Hải Hòa

Bí thư Thành ủy Lê Văn Ánh kiểm tra công tác GPMB các dự án trọng điểm tại Hải Hòa


Móng Cái nghe quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Móng Cái nghe quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV


Công an Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông trong nhà trường

Công an Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông trong nhà trường


Học sinh Móng Cái ủng hộ hàng ngàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập tới học sinh miền Trung

Học sinh Móng Cái ủng hộ hàng ngàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập tới học sinh miền Trung


Phát triển Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ

Phát triển Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ


Đồn biên phòng Trà Cổ liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển gà, vịt giống, trứng vịt lộn nhập lậu

Đồn biên phòng Trà Cổ liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển gà, vịt giống, trứng vịt lộn nhập lậu


Nông dân Vĩnh Trung tích cực thu hoạch lúa

Nông dân Vĩnh Trung tích cực thu hoạch lúa


Gấp rút thi công Cầu Ka Long 2

Gấp rút thi công Cầu Ka Long 2