Từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH theo quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng

22/03/2022 16:43
Trên cơ sở thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, lấy mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức hỗ trợ của nhà nước là mức chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm đóng tiền. Theo đó kể từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH theo quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.

Chi trả lương hưu và trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội của Quốc hội; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021- 2025.

Đồng thời, thực hiện Quyết định số 595QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, lấy mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn làm căn cứ xác định mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức hỗ trợ của nhà nước là mức chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định tại thời điểm đóng tiền. Theo đó kể từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH theo quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là một trong những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo cuộc sống, sức khoẻ của nhân dân vì quyền lợi an sinh của nhân dân. Thành phố Móng Cái đã và đang quyết tâm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT toàn dân vì an sinh xã hội và giá trị nhân văn của chính sách xã hội đem lại đối với nhân dân trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH

Tệp đính kèm


Loading...