ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên, nhân viên vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Móng Cái năm 2022

07/09/2022 11:06

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh";

Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Ban hành Quy định tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động và thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh";

Căn cứ Công văn số 7209/UBND-TH5 ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh "Về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ";

Căn cứ Công văn số 1981/SNV-CCVC ngày 29/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh "Về việc hướng dẫn ký hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ".

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 157/TTr-PGD&ĐT ngày 30/8/2022; đề nghị của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại Tờ trình số 152/TTr-GDNN&GDTX ngày 30/8/2022; căn cứ số chỉ tiêu biên chế được giao, số người làm việc có mặt và nhu cầu sử dụng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục Thành phố năm 2022, Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái thông báo tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên, nhân viên vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Móng Cái, như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nam nữ, thành phần xã hội được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của chỉ tiêu hợp đồng lao động cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

II. Nhu cầu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động 

1. Vị trí, số lượng hợp đồng lao động giáo viên cần tuyển: 65 chỉ tiêu, cụ thể:

- Cấp Mầm non: Tuyển 17 chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên mầm non, yêu cầu trình độ chuyên môn Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Cấp Tiểu học: Tuyển 21 chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên Tiểu học, yêu cầu trình độ chuyên môn Đại học sư phạm trở lên. 

- Cấp Trung học cơ sở: Tuyển 26 chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên Trung học cơ sở, yêu cầu trình độ chuyên môn Đại học sư phạm trở lên.

- Cấp Trung học phổ thông: Tuyển 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên Trung học phổ thông, yêu cầu trình độ chuyên môn Đại học sư phạm trở lên.

2. Vị trí, số lượng hợp đồng lao động nhân viên cần tuyển: 07 chỉ tiêu, cụ thể:

- Cấp Mầm non: Tuyển 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động nhân viên y tế học đường, yêu cầu trình độ chuyên môn Trung cấp Y sĩ.

- Cấp Tiểu học: Tuyển 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động nhân viên y tế học đường, yêu cầu trình độ chuyên môn Trung cấp Y sĩ.

(Có biểu 1, biểu 2 nhu cầu tuyển hợp đồng lao động chi tiết kèm theo).

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng theo thông báo tuyển dụng, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật.

2. Đơn đề nghị ký kết hợp đồng lao động.

3. Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận theo quy định hiện hành (thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

5. Bản sao xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội đối với những người đã có thời gian tham gia công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có).

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

IV. Tiếp nhận hồ sơ 

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/9/2022 đến hết ngày 22/9/2022 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (tầng 3 trụ sở Thành ủy Móng Cái; Đường Hữu Nghị - Phường Hoà Lạc- thành phố Móng Cái), điện thoại liên hệ: 0983.898.120.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển và chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

- Yêu cầu thí sinh dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ thông qua người khác chuyển đến hoặc qua đường bưu điện (Thí sinh không trúng tuyển không trả lại hồ sơ dự tuyển).

V. Tổ chức thực hiện

1. Giao Trung tâm truyền thông và văn hóa Thành phố đăng Thông báo này trên cổng thông tin điện tử thành phố và trên Báo Quảng Ninh điện tử bắt đầu từ ngày 08/9/2022. 

2. Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, niêm yết công khai Thông báo tại nơi nhận hồ sơ kể từ ngày 08/9/2022 đến hết thời gian nhận hồ sơ theo quy định; tham mưu cho UBND thành phố các quy trình, thủ tục xét tuyển hợp đồng lao động đảm bảo theo quy định và theo phân cấp về công tác cán bộ.

3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố và các trường học công lập trực thuộc niêm yết công khai thông báo tại cơ quan, đơn vị.

Uỷ ban nhân dân Thành phố thông báo nhu cầu tuyển hợp đồng lao động vị trí giáo viên, nhân viên vào làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Móng Cái năm 2022 và yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Tệp đính kèm


Loading...