UB MTTTQ TP Móng Cái: Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác mặt trận

08/08/2021 23:46
Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong mặt trận và công tác dân tộc, tôn giáo, giai đoạn 2016 - 2021, UB MTTQ TP Móng Cái đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các xã phường trên địa bàn.

Đoàn công tác làm việc tại xã Vạn Ninh

Theo đó, đoàn công tác của UB MTTQ TP đã tiến hành kiểm tra nhằm đánh giá kết quả cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Thành phố năm 2021 tại các xã, phường; triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015; Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả thực hiện về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo, giai đoạn 2016 - 2021. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác năm 2021 và hệ thống hồ sơ sổ sách của Ban Thường trực; đồng thời, tìm hiểu và nắm tình hình thực tế một số thôn, khu, gặp gỡ một số già làng, trưởng bản, người uy tín và một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Qua kiểm tra đã ghi nhận về công tác thực hiện đó là Ban Thường trực các xã, phường đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình phối hợp thống nhất và hành động của UB MTTQ thành phố năm 2021, cụ thể là: MTTQ xã phường, tổ chức giám sát theo chuyên đề ít nhất 02 cuộc/năm; Ban Thanh tra nhân dân giám sát ít nhất từ 3 vụ việc/năm trở lên; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trách nhiệm của MTTQ xã phường trong thực hiện dân chủ cơ sở theo pháp lệnh 34; việc huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình an sinh xã hội; công tác huy động, quản lý, sử dụng quỹ Vì người nghèo, quỹ phòng, chống Covid-19; công tác nắm bắt thông tin, tình hình nhân dân, tập hợp phản ánh những kiến nghị, đề xuất của nhân dân đến các cơ quan chức năng để xử lý giải quyết; việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; việc phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo; nắm tình hình tôn giáo, dân tộc, đặc biệt là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín; chức sắc tôn giáo; chú trọng tới hoạt động đối ngoại nhân dân, kết nghĩa thôn, khu với thôn, khu, bản - bản; công tác phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình, nhiệm vụ; công tác kiện toàn tổ chức cán bộ; những khó khăn vướng mắc; kiểm tra các hồ sơ giám sát, chi quỹ do MTTQ xã phường quản lý.

Đoàn công tác làm việc tại phường Hải Yên

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UB MTTQ thành phố cũng đã tập trung hướng dẫn Ban Thường trực UB MTTQ xã phường theo hướng “cầm tay chỉ việc” về kỹ năng trong hoạt động giám sát nhất là việc lựa chọn nội dung, xác định đúng chủ thể giám sát, đối tượng giám sát theo quy định, đảm bảo quy trình giám sát, quan tâm lựa chọn nội dung để tập trung nhất là vấn đề tác động môi trường của dự án, việc thực hiện quy chế dân chủ, vấn đề tác động đến cộng đồng dân cư cũng như cách thức, phương pháp nắm bắt, phân loại, tập hợp ý kiến và hướng dẫn nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đoàn kết cộng đồng…

Ban Thường trực UBMTTQ thành phố biểu dương ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Ban thường trực UB MTTQ các xã, phường trong việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, nhất là thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của UB MTTQ trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần quan trọng vào thành công chung của thành phố. MTTQ xã phường cơ bản đã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, nổi bật là tham gia có trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp thực hiện hỗ trợ giảm nghèo, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phát động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…..

Các giáo xứ Trà Cổ, Ninh Dương, họ Hải Yên ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid - 19 số tiền 20 triệu đồng

 giáo xứ Xuân Ninh, họ Móng Cái ủng hộ quỹ vắc xin phòng, phòng chống dịch Covid - 19 số tiền 15 triệu đồng

Tuy nhiên, qua thực tiễn ở cơ sở còn tồn tại một số hạn chế đó là một số nhiệm vụ triển khai còn chậm nhất là việc thực hiện các chương trình giám sát, vận động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giảm nghèo, chỉnh trang đô thị hiệu quả còn chưa cao; công tác nắm tình hình, tập hợp phản ánh ý kiến của nhân dân còn ở mức độ, nhiều nơi chưa được chủ động, việc phát huy vai trò của già làng trường bản, người uy tín, chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo chưa rõ nét…

Để thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, UB MTTQ Thành phố Móng Cái đã gợi mở một số nội dung mà Ban thường trực UB MTTQ các xã phường cần quan tâm, tập trung rà soát các chương trình, nhiệm vụ từ đầu năm để quyết liệt chỉ đạo thực hiện; Bám sát nhiệm vụ chính trị, nghị quyết của đại hội MTTQ các cấp, xây dựng các chương trình, kế hoạch của địa phương đảm bảo tính khả thi; Quan tâm phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò của MT trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết đơn thư, kiến nghị, những vấn đề phát sinh từ cơ sở; phối hợp đảm bảo hỗ trợ giảm nghèo, vận động xây dựng vườn mẫu, hộ mẫu, nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, công tác chỉnh trang đô thị đặc biệt là quan tâm tới xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; chú trọng công tác kiện toàn cán bộ; kiện toàn Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư; bầu ban thanh tra nhân dân theo nhiệm kỳ… góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của cấp  ủy - chính quyền và hệ thống chính trị của địa phương. Qua đó, triển khai thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19, vừa phát triển KT - XH trên địa bàn./.

Nguyễn Thu Trình - UB MTTQ TP Móng Cái - Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...