MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CT-XH

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Móng Cái

14/07/2011 21:54
Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái. Số điện thoại: 02033.3881566. Email: mongcai.mttq@gmail.com.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân; tuyên truyền, động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Móng Cái có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.

Danh sách Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái khóa XVI:

Đ/c Đỗ Viết Mạnh

- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận;

      Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0904.009.168

- Email: dovietmanh@quangninh.gov.vn

Đ/c Nguyễn Thu Trình

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

- Số điện thoại:  0903464376

- Email: nguyenthutrinh@quangninh.gov.vn

 

 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân KH Xã hội & Nhân văn

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 0936196218

- Email: nguyenthithanhnga.mc@quangninh.gov.vn

 Đ/c Bùi Thanh Thủy

– Chức vụ: Ủy viên 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại:  0979028666

- Email: buithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...