UBND PHƯỜNG KA LONG

12/10/2021 16:25

           1.Thông tin về đơn vị:

          - Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Ka Long.

          - Địa chỉ: Số 211A, đường Hùng Vương, khu 1 phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

          - Số điện thoại: 02033.887.656

          - Địa chỉ hòm thư công vụ: ubndpkalong.mc@quangninh.gov.vn

          - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường được quy định tại (Điều 59, 63 - Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015):

          2.Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

          1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

          2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

          3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

          4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

          5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

          3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

          1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 (Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường) và khoản 3 (Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật) Điều 61 của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

          2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

          3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Loading...