UBND xã Hải Đông ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, tài nguyên trên địa bàn

05/10/2023 15:03

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-ĐKT ngày 27/02/2023 của UBND thành phố Móng Cái về triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác tài nguyên vùng biển ven bờ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; Văn bản số 2482/UBND-KT ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Móng Cái về thực hiện đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/03/2023 của UBND xã Hải Đông về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, tuyến lộng trên địa bàn xã. 

UBND xã Hải Đông thành lập Đoàn kiểm tra ra quân xử lý  vi phạm trong khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ, tuyến lộng trên địa bàn xã. 

Trong thời gian qua xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các ngư dân thực hiện tốt các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định, góp phần bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, tuy nhiên vẫn có còn có một số hộ dân vi phạm. Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

Xã Hải Đông thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Ngày 04/10/2023, UBND xã Hải Đông đã tiến hành ra quân thực hiện tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng, khai thác thủy sản, qua kiểm tra đã:  (1). Vận động người dân tự tháo dỡ 5.000m lưới săm và dây chằng, 1.300 cọc tre; (2) Thực hiện tháo dỡ, giải tỏa 1.800m lưới săm và dây chằng, 500 cọc tre.

Cùng với kiểm tra, Đoàn đã tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản

Thời gian tới, UBND xã Hải Đông sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cá nhân và cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý, khai thác, bảo tồn, phát triển và sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản; ngăn chặn và giảm thiểu khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nâng cao hiệu quản lý đa dạng sinh học phục vụ phát triển kinh tế bền vững của xã, đồng thời tiếp tục triển khai các đợt cao điểm, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

Phạm Hương
Loading...