Banner trang chủ

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ

1. Địa chỉ, số điện thoại, fax:

- Địa điểm: Tầng 3, Cơ quan Thành ủy, đường Hữu Nghị, phường Hoà Lạc.

- Điện thoại: 02033.777.002; Email: ubktmc@gmail.com.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

Là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Nhiệm vụ:

+ Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, hàng năm.

+ Thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, các tổ chức đảng và cơ quan liên quan giúp Thành ủy kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên.

+ Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát theo yêu cầu, nhiệm vụ của cấp trên.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu phương án sắp xếp, bố trí cán bộ thuộc cơ quan Kiểm tra Thành ủy. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng. Đề xuất công tác khen thưởng hàng năm đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát.

3. Cơ cấu tổ chức:

Đ/c: Đặng Quang Hanh

- Chức vụ: Chủ nhiệm

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0203.3881.429

- Email: dangquanghanh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Đỗ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Thường trực

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Số điện thoại: 0203.3777002

- Email: dothihongnhung@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: Phạm Văn Hoan

- Chức vụ: Phó chủ nhiệm

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.881.342; 0903462243

- Email: Phamvanhoan.mc@quangninh.gov.vn