Văn bản điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, không cách ly F1

Tweet