THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

04/03/2014 14:42
Địa chỉ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thành phố Móng Cái Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

 I. Vị trí và chức năng

1. Vị trí: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở, ban, ngành có liên quan.

2. Chức năng: Thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thẩm quyền; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; cung cấp các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của đơn vị.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện việc đăng ký đất đai được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai theo quy định pháp luật đối với UBND cấp xã; tham gia giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền; 

2. Thực hiện các thủ tục về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); 

3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật;

  6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính;

7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

8. Thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí, thu tiền giá dịch vụ theo quy định của pháp luật;

11. Cung cấp các dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực của đơn vị;

          12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gồm: Giám đốc (kiêm Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường) và không quá 02 Phó Giám đốc. 

Giám đốc là người đứng đầu Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố về hoạt động của Văn phòng và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được xác định trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định của pháp luật được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt. Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm rà soát, kiện toàn, bố trí người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

3. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được ký hợp đồng vụ việc theo quy định pháp luật sau khi báo cáo và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận bằng văn bản.

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Đ/c: Nguyễn Đức Việt

- Chức vụ:   Giám đốc 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Email: nguyenducviet@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0903408068


 

Đ/c: Đỗ Văn Thắng

- Chức vụ:   Phó Giám đốc 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư XDDD và công nghệ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0912 638 872

- Email: dovanthang.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Đặng Thị Hường

- Chức vụ:   Phó Giám đốc 

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản lý xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 036 563 6666

- Email: dangthihuong.mc@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CƠ QUAN

Đ/c: Lê Thị Kim Xuân

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0389 610 858

- Email: lethikimxuan.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Thị Thu Huyền

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0912 568 819

- Email: vuthithuhuyen.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0815 219 319

- Email: nguyenminhtuan.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Thân Huy Thăng

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0912 900 319

- Email: thanhuythang.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ​Cử nhân kế toán doanh nghiệp

                                       Cử nhân luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0972 114 699

- Email: nguyenthingocdiem.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Đức Minh 

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0971 691 985

- Email: nguyenducminh.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Thưởng

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0879 885 885

- Email: nguyenvanthuong.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Phùng Thị Hà Giang

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0366 261 098

- Email: phungthihagiang.mc@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CƠ QUAN

Đ/c: Đồng Cao Cường

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0988 220 111

Đ/c: Trần Ngọc Anh

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0968 628 388

 

Trung tâm TT và VH
Loading...