THÔNG TIN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

01/06/2015 23:06
Địa chỉ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thành phố Móng Cái Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

I. Chức năng:

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND thị xã Móng Cái (nay là Thành phố Móng Cái) "Về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Móng Cái".

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật..

– Thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất;

– Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định;

– Xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai;

– Cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

      II. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; kiểm tra. hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục đăng ký đất theo quy định pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền;

2. Thực hiện các thủ tục về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

4. Thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật ;

5. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật ;

6. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật ;

7. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ;

8. Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính; thực hiện các dịch vụ về trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất để chỉnh lý biến động, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận ;

9. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận ;

10. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật ;

11. Thực hiện các dịch vụ liên quan về hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, cung cấp thông tin, lưu trữ tài liệu giấy và các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật ;

12. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật ;

13. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành ;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

 Cơ cấu tổ chức :

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Đ/c: Nguyễn Đức Việt

- Chức vụ:   Giám đốc 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

- Email: nguyenducviet@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0903408068


Đ/c: Đỗ Văn Thắng

- Chức vụ:   Phó Giám đốc 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư XDDD và công nghệ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0912 638 872

- Email: dovanthang.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Đặng Thị Hường

- Chức vụ:   Phó Giám đốc 

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản lý xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 036 563 6666

- Email: dangthihuong.mc@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH VIÊN CHỨC CƠ QUAN

Đ/c: Lê Thị Kim Xuân

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:Trung cấp quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0389 610 858

- Email: lethikimxuan.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Thị Thu Huyền

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0912 568 819

- Email: vuthithuhuyen.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Minh Tuấn

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0815 219 319

- Email: nguyenminhtuan.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Thân Huy Thăng

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0912 900 319

- Email: thanhuythang.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Diễm

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ​Cử nhân kế toán doanh nghiệp

                                       Cử nhân luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0972 114 699

- Email: nguyenthingocdiem.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Đức Minh 

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trắc địa

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0971 691 985

- Email: nguyenducminh.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Văn Thưởng

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0879 885 885

- Email: nguyenvanthuong.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Phùng Thị Hà Giang

- Chức vụ:   Viên chức

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0366 261 098

- Email: phungthihagiang.mc@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CƠ QUAN

Đ/c: Đồng Cao Cường

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0988 220 111

Đ/c: Trần Ngọc Anh

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0968 628 388

 

Trung tâm TT và VH
Loading...