Về Móng Cái trẩy hội đầu xuân

(Trong bài có sử dụng tư liệu của Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố)

.
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Tweet