ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Về việc lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực A4.2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

23/04/2021 14:29

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1676/UBND-QH2 ngày 24/3/2021, trong đó giao UBND thành phố Móng Cái chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc lập, trình duyệt các phân khu khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thuộc địa phận thành phố Móng Cái. Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái đã tổ chức lập và hoàn thành Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực A4.2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

          Để đảm bảo công tác lập quy hoạch phân khu công khai minh bạch, lấy ý kiến tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo đúng trình tự thủ tục, quy định pháp luật hiện hành. UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Trung tâm truyền thông và Văn hóa Thành phố đăng tải công khai, rộng rãi dự thảo nhiệm vụ quy hoạch phân khu và phiếu mẫu ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, Fanpage Facebook, Fanpage Zalo thành phố Móng Cái. Thời gian công khai thông tin từ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 23/5/2021. Ý kiến tham gia, góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Phòng Quản lý Đô thị thành phố Móng Cái - Tầng 3 khu liên cơ quan – Số 36, đường Hữu nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái hoặc địa chỉ Email: banchidao.qh368@gmail.com

2. Giao các phòng ban, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch phân khu chức năng, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBND Thành phố qua phòng Quản lý đô thị tổng hợp trước ngày 23/5/2021.

3. Giao UBND các xã phường liên quan nghiên cứu dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch phân khu chức năng liên quan đến địa bàn quản lý, đồng thời hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp cận thông tin về các dự thảo Nhiệm vụ trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, tổng hợp các phiếu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về UBND Thành phố qua phòng Quản lý đô thị tổng hợp trước ngày 23/5/2021.

4. Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn tổng hợp các ý kiến tham gia, góp ý của các phòng ban, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến vào dự thảo nhiệm vụ quy hoạch phân khu. Báo cáo về UBND Thành phố xem xét, hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định hiện hành.

(Gửi kèm theo các dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch và mẫu phiếu ý kiến).

Loading...