Viện kiểm sát nhân dân TP Móng Cái

03/09/2011 18:03

- Địa chỉ: Phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3881.160.

- Email: vksnd.mc@quangninh.gov.vn

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái. Viện kiểm sát nhân dân thành phố có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái có 23 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 9 đồng chí; Kiểm tra viên: 03 đồng chí; Chuyên viên: 05 đồng chí; Cán bộ, công chức và lao động: 04 đồng chí). Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Đức Thành; Các Phó Viện trưởng: Đồng chí Vũ Huy Long, Nguyễn Hữu Dần

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
Đồng chí:  Nguyễn Đức Thành

- Chức vụ: Viện trưởng

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số ĐT: 0972088288.

- Email: nguyenducthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Vũ Huy Long

- Chức vụ: Phó Viện trưởng

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số ĐT: 0904173659.

- Email: vuhuylong@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Nguyễn Hữu Dần

- Chức vụ: Phó Viện trưởng

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Số ĐT: 0913.261.027.

- Email: nguyenhuudan@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ VIỆN KIỂM SÁT 
Đồng chí:  Nguyễn Trung Kiên

- Chức vụ: Kiểm sát viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số ĐT: 0964056083

- Email: nguyentrungkien@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Nguyễn Hùng Vĩ

- Chức vụ: Kiểm sát viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số ĐT: 0934446378

- Email: nguyenhungvi@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Tạ Thị Huyền

- Chức vụ: Kiểm sát viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số ĐT: 0983060166

- Email: tathihuyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Trương Thị Khánh Ly

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số ĐT: 0364103165 

- Email: truongthikhanhly@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Đỗ Hoàng Hiệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số ĐT: 0369688222

- Email: dohoanghiep@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Bùi Tuấn Ninh

- Chức vụ: Kiểm sát viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số ĐT: 0339123588

- Email: buituanninh@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Vương Hải Nam

- Chức vụ: Kiểm sát viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số ĐT: 0829686958

- Email: vuonghainam@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Phạm Hồng Long

- Chức vụ: Kiểm tra viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số ĐT: 0945097777

- Email: phamhonglong@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Trần Trung Hiếu

- Chức vụ: Kiểm tra viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số ĐT: 0932239693

- Email: trantrunghieu@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Nguyễn Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Kiểm sát viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số ĐT: 0363326789

- Email: nguyenthithuhang@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Cao Đức Hùng

- Chức vụ: Kiểm sát viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số ĐT: 0368836950 

- Email: caoduchung@quangninh.gov.vn

Đồng chí:  Phạm Văn Thành

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Số ĐT: 0353588091

- Email: phamvanthanh@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...