Banner trang chủ

Thông tin xã, phường

Xã Hải Xuân

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Hải Xuân - Thành phố Móng Cái

Số điện thoại: 02033.779.622 - Email: ubndxhaixuan.mc@quangninh.gov.vn

Tình hình kinh tế xã hội:

Xã Hải Xuân có diện tích tự nhiên 14,32Km2, dân số 1652 hộ với 6970 nhân khẩu, gồm có 4 dân tộc: Kinh, Hoa, Thái, Tày, Dao, có 90 hộ = 420 khẩu là người thiên chúa giáo. Là xã giáp danh với các phường trung tâm, có hệ thống giao thông thuỷ bộ liên xã đi qua địa bàn. Xã là đơn vị đạt tiên tiến 5 năm liền trong phong trào thi đua của toàn thị xã Móng cái.  

Cơ cấu kinh tế của xã được xác định là nông nghiệp - ngư nghiệp - thương mại - dịch vụ. Công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả khá, theo tiêu chí mới số hộ nghèo còn 3,78%. 

Phong trào văn hoá - văn nghệ , TDTT trong quần chúng được phát triển mạnh mẽ. Tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đã có 13/13 thôn xây dựng và thực hiện qui ước khu phố văn hoá, 100% các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và có từ 75 - 80 % đạt gia đình văn hoá. Toàn xã đã xây dựng được 11/13 nhà văn hoá thôn.  

Sự nghiệp giáo dục đào tạo không ngừng được phát triển và nâng cao. 100% trẻ em đều được đến trường, đã đạt phổ cập THCS; tỷ lệ học sinh chuyển cấp, chuyển lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh khá, giỏi các cấp chiếm trên 50% số học sinh giỏi của toàn xã, tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp đạt trên 31%.  

Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia trọng tâm là chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, làm tốt công tác phòng ngừa các loại bệnh dịch lây lan. Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm.  

Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, luôn được giữ vững ổn định. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả. Công tác quân sự địa phương: thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm, thường xuyên duy trì đội dân quân thường trực sẵn sàng chiến đấu tham gia huấn luyện, hội thao hàng năm đều đạt khá trở lên.  

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các qui chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người xảy ra.      

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền xã Hải Xuân là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều được quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo:

       Đ/c:      Hoàng Hải long

- Chức vụ: Bí thư - Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ quản lý nhà nước: 

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0978792888

- Email: 

       Đ/c:      Cung Văn Tân

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ quản lý nhà nước: 

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0903459036

- Email: cungvantan@quangninh.gov.vn

          Đ/c: Nguyễn Mạnh Cường

- Chức vụ:            Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại:  01632313333

-Email: : nguyenmanhcuong.mc@quangninh.gov.vn

Đ/c:      Vi Viết Cường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0948548658

- Email: vivietcuong@quangninh.gov.vn