Xã hội hóa giáo dục: Sự chung sức của cộng đồng

15/11/2023 09:46
Xác định rõ mục tiêu đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển lâu dài, những năm qua, TP Móng Cái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Cùng với tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Thành phố đã triển khai mạnh mẽ phong trào xã hội hoá giáo dục và đạt được những kết quả đáng khích lệ, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất, môi trường học tập, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, làm thay đổi đáng kể diện mạo của các trường học về cảnh quan trường lớp học và môi trường giáo dục trên địa bàn Thành phố.
Trường THCS-THPT Chu Văn An là trường ngoài công lập đầu tiên của Móng Cái và khu vực miền Đông.

Bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, Thành phố đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung, kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hướng vào mục tiêu “làm thay đổi nhận thức từ nhà quản lý, xã hội, nhà đầu tư, người học về giáo dục ngoài công lập; tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, gia đình và toàn xã hội chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngoài công lập; tuyên truyền, phổ biến chính sách xã hội hóa hiện hành nhằm huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân có năng lực, có tâm huyết đầu tư phát triển giáo dục ngoài công lập theo hướng chuẩn, chất lượng cao”. 

Hiện, Thành phố đang vận hành hiệu quả 07 trường ngoài công lập (chiếm 12,7% so với tổng số trường toàn Thành phố

Sau 10 năm thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh công tác xã hội hóa và tự chủ trong giáo dục; công tác huy động nguồn lực xã hội hóa thông qua đóng góp, đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn TP Móng Cái đã đạt được những kết quả nhất định, làm thay đổi nhận thức của các tổ chức và người dân về ý nghĩa, mục đích, vai trò của công tác xã hội hóa và tự chủ trong giáo dục; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Từ năm 2013 đến tháng 9/2023, Thành phố đã quy hoạch, ưu tiên dành hơn 80.000m2 quỹ đất và áp dụng các cơ chế, chính sách thuận lợi để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội trên 500 tỷ đồng xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. 

Để đáp ứng nhu cầu xã hội học tập, ngày 20/4/2001, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định thành lập Trường THCS-THPT Chu Văn An, đây là trường ngoài công lập đầu tiên của Móng Cái và khu vực miền Đông. Đồng thời, để khuyến khích việc thực hiện đầu tư và quản lý, khai thác theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thực hiện 3 đột phá chiến lược, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư, UBND Thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan tham mưu chuyển chức năng quản lý từ quản lý công sang quản lý tư đối với trường mầm non Hoa Hồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ năm 2015 với kinh phí trên 25 tỷ đồng, ngoài ra doanh nghiệp đầu tư 32 tỷ đồng để mua sắm, nâng cấp thiết bị dạy học, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh hệ thống trường, lớp khang trang, sạch đẹp; tạo điều kiện, kêu gọi nhà đầu tư, đầu tư trên 500 tỷ đồng xây mới và quản lý tổ chức hoạt động giáo dục đối với 05 trường theo hình thức đầu tư tư, sử dụng công (01 trường TH-THCS-THPT Marie Curie; 04 trường mầm non: Ka Long, Hoa Sen Montessori, Olympia, Oscar) và đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét về thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh trên địa bàn Thành phố.

Hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố từng bước phát triển

Thời điểm trước năm 2013, thành phố có duy nhất 01 trường ngoài công lập là trường THCS&THPT Chu Văn An (chiếm 1,9% so với tổng số trường toàn Thành phố). Hiện, Thành phố đang vận hành hiệu quả 07 trường ngoài công lập (chiếm 12,7% so với tổng số trường toàn Thành phố) và 11 nhóm trẻ độc lập tư thục với quy mô 128 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 4.021 học sinh các cấp học. Tỉ lệ các trường ngoài công lập tăng lên theo hàng năm: Năm 2015 là 5,6%, năm 2017 là 7,4%, năm 2019 là 10,7%, năm 2023 là 12,7%. 

Trong những năm qua, thực hiện xã hội hóa giáo dục, hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố từng bước phát triển, quy mô, mạng lưới trường lớp được tăng lên, góp phần đa dạng hóa các loại hình giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh được đến trường lớp, tăng tỷ lệ huy động trẻ và nâng cao chất lượng giáo dục. Một số chủ đầu tư bước đầu đã lựa chọn phát triển trường ngoài công lập theo hướng chuẩn quốc gia, dần tiệm cận với mô hình giáo dục quốc tế (Trường MN Ka Long, Trường MN Olympia).

Trong giai đoạn 2013-2023, Thành phố đã thu hút được các tổ chức, cá nhân có tiềm lực kinh tế đầu tư gần 600 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, từng bước đáp ứng nhu cầu giáo dục

Hệ thống cơ sở giáo duc ngoài công lập ngày một phát triển đã khẳng định công tác xã hội hóa giáo dục đang được TP Móng Cái thực hiện đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, từ đó đã góp phần từng bước khắc phục tình trạng thiếu trường lớp mầm non do quá tải ở những khu vực trung tâm, đô thị; đặc biệt giảm gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho cơ sở giáo dục vùng thuận lợi, vùng có khả năng xã hội hóa, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong việc chi đầu tư gần 300 tỷ đồng; giảm chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước khoảng 16,7 tỷ/năm; giảm 232 số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh về tinh giản biên chế, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời tăng cơ hội cho trẻ, học sinh được ra lớp; tạo cơ hội về việc làm cho một bộ phận giáo viên; giảm bớt tình trạng quá tải trong các cơ sở giáo dục công lập....góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, mô hình hoạt động của trường mầm non Hoa Hồng phát huy hiệu quả, nhận được sự tin tưởng của cha mẹ học sinh và nhân dân.

Trong giai đoạn 2013-2023, Thành phố đã thu hút được các tổ chức, cá nhân có tiềm lực kinh tế đầu tư gần 600 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, từng bước đáp ứng nhu cầu giáo dục. 100% các trường, lớp học tại các trường tư thục được kiên cố hóa; được trang sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục học sinh. Tính đến tháng 9/2023, tổng kinh phí xây dựng mới các trường tư thục: 491 tỷ đồng; kinh phí cải tạo, sửa chữa: 68 triệu đồng; kinh phí trang sắm thiết bị đồ dùng đồ chơi: 7,8 tỷ đồng.

100% các trường, lớp học tại các trường tư thục được kiên cố hóa

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thanhg phố, cho biết: “Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn, góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ phát triển sự nghiệp GD&ĐT. Trong thời gian tới, TP Móng Cái tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng, quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển GD&ĐT. Thay đổi tư duy, thống nhất nhận thức “giáo dục công lập và ngoài công lập là hai bộ phận hữu cơ, có mối quan hệ biện chứng trong sự nghiệp phát triển giáo dục”; coi trọng, tạo môi trường “tốt nhất, dân chủ nhất, công bằng nhất, ưu việt nhất” trong đầu tư cơ sở hạ tầng, tiếp cận cơ hội giáo dục và hưởng lợi từ các chính sách phát triển giáo dục để khối công lập và ngoài công lập phát triển cân đối, hài hòa, hướng tới chất lượng giáo dục bền vững - xây dựng văn hóa giáo dục Móng Cái “Trung thực - Trách nhiệm - Chia sẻ - Lan tỏa - Chất lượng”; phát triển giáo dục phải tương xứng và gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần ổn định an sinh xã hội, hoàn thiện mạng lưới, đáp ứng nhu cầu của người dân, đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn Thành phố”.

100% trường ngoài công lập được trang sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục học sinh

Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, định hướng xây dựng các trường ngoài công lập có uy tín, là địa chỉ tin cậy về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, "hài hòa giữa quyền lợi học sinh và lợi nhuận của nhà trường"; phát huy tối đa năng lực sáng tạo, chinh phục tri thức của học sinh và xây dựng đội ngũ nhà giáo “tâm trong, đức sáng, tận tụy - tất cả vì học sinh thân yêu”; đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, đánh giá chất lượng giáo dục thực chất “lấy học sinh đánh giá giáo viên, lấy giáo viên đánh giá đội ngũ lãnh đạo quản lý, Nhân nhân đánh giá chất lượng giáo dục”; có chiến lược dài hạn giải quyết vấn đề cốt lõi về giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà thực chất hơn, hiệu quả hơn, tốt hơn - giáo dục mũi nhọn có sự bứt phá, quyết liệt, cách làm mới, tạo sự khác biệt.

Có thể nhận thấy rằng, những nỗ lực tập trung cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là công tác xã hội hoá giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của ngành giáo dục thành phố Móng Cái đã góp phần quan trọng làm cho bộ mặt các trường học trên địa bàn thay đổi rõ rệt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Đồng thời đóng góp quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...