Xã Quảng Nghĩa họp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức năm 2022.

25/11/2022 11:22
Chiều ngày 24/11, UBND xã Quảng Nghĩa tổ chức họp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND xã năm 2022. Đồng chí Vũ Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND xã đã báo cáo tóm tắt bản kiểm điểm tập thể, từng  cá nhân cán bộ, công chức tự báo cáo tóm tắt bản kiểm điểm, tự đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ năm 2022 và tập thể biểu quyết mức xếp loại do cho từng cá nhân.

Theo báo cáo kết quả đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã quản lý năm 2022 cho thấy cán bộ, công chức trực thuộc UBND xã đều nhận thức rõ, đầy đủ việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã theo đúng quy định, đồng thời thống nhất cao về trình tự, quy trình và cách làm. Bản tự đánh giá đã nêu được đầy đủ các nội dung theo quy định; nêu được những ưu, nhược điểm, hạn chế của từng cá nhân.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị lần lượt đánh giá 19 cán bộ công chức, trong đó công chức chuyên môn 10, cán bộ lãnh đạo và trưởng các đoàn thể 9 cá nhân, trong đó có 04 đồng chí lãnh đạo HĐND&UBND xã.

 Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Sơn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với người đứng đầu trong các đoàn thể chính trị xã hội và cá nhân cán bộ công chức trực thuộc UBND xã, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022. 

Đồng chí nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của người đứng đầu tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và công chức chuyên môn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 cần tiếp tục quyết liệt, gắn kết tập thể thành khối thống nhất, đặc biệt người đứng đầu các đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần cầu thị, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo đoàn thể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm đề ra.

Kết quả đánh giá bình xét đối với cá nhân: 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 cá nhân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Michen
Loading...