Banner tin

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xây dựng Đảng bộ cơ quan Chính quyền vững mạnh

Là Đảng bộ đặc thù bao gồm các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, quy hoạch, tài chính, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, đối ngoại… của thành phố, Nhiệm kỳ II (2015-2020), Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố đã đạt nhiều thành tựu nổi bật góp phần quan trọng để thành phố cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII đã đề ra.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền Thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ cơ quan chính quyền vững mạnh.

Trà Cổ, Móng Cái được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Thực hiện Nghị quyết, Đảng bộ đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng sáng tạo, rõ người rõ việc, rõ tiến độ nên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đến cuối nhiệm kỳ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 = 92,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra (trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như: Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10,9%/năm; thu nội địa tăng 2,1 lần so với giai đoạn trước; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trước 01 năm…).Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; tham mưu cho Thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột phá như: Thành phố được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp huyện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Trà Cổ là Khu du lịch Quốc gia. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm chỉ đạo đạt nhiều kết quả rõ nét; sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá, Văn nghệ, Thể dục thể thao đều có bước phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác  Quốc phòng- an ninh , quản lý nhà nước về biên giới  được đảm bảo,  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, Hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân được mở rộng, tăng cường và có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được coi trọng; đi đầu trong triển khai thực hiện Đề án 25; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên; công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra; tổ chức bộ máy được bố trí tinh gọn, hiệu quả; trình độ năng lực, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với những kết quả đạt được của các chi bộ phòng ban ngành thuộc Đảng bộ đã góp phần hoàn thành nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cán bộ Trung tâm hành chính công phục vụ nhân dân 

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tăng cường triển khai các mô hình thúc đẩy sản xuất 

Phòng Lao động- TBXH TP Móng Cái tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn 

Nhiều cán bộ được bổ nhiệm thông qua thi tuyển

Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan chính quyền thành phố tập trung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, việc triển khai  đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” đã được thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Kết quả sau 5 năm thực hiện tham mưu, đã kiện toàn, sáp nhập giảm 02 cơ quan, đơn vị. Hợp nhất, sáp nhập giảm 01 phòng quản lý nhà nước; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của 5 phòng, ban cho phù hợp với thực tiễn; tiếp nhận và kiện toàn sắp xếp lại 04 đơn vị sự nghiệp của tỉnh; sáp nhập giảm 02 đơn vị sự nghiệp của thành phố; sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị thuộc ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng dạy và học; đổi tên và kiện toàn tổ chức, bộ máy 02 đơn vị sự nghiệp thành phố, giảm 134 người làm việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, trong nhiệm kỳ, đã cử 62 đồng chí đi học chuyên môn, 91 đồng chí đi học chính trị và 56 đồng chí học quản lý nhà nước.

Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 75 Đảng viên 

Từ năm 2015 đến nay đã bổ nhiệm được 43 cán bộ và bổ nhiệm lại 36 cán bộ cấp phòng, năm 2019 đã có 03 cán bộ được bổ nhiệm thông qua thi tuyển, kết nạp mới 75 Đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 80 Đảng viên . Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ luôn được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Trong đó năm 2016,2017 được đánh giá Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2018, 2019 đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ); các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đều được đánh giá xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó chi bộ trong sạch vững mạnh hằng năm đều đạt trên 70%).

Phòng Tài chính- kế hoạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

Cán bộ Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái chung tay phòng dịch Covid-19

và duy trì hoạt động kinh tế tại Cầu Bắc Luân II

Trên nền tảng thành tựu của nhiệm kỳ II, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả , xây dựng đảng bộ cơ quan chính quyền vững mạnh ».

Trong đó, phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ chi bộ đảng, cơ quan, đoàn thể  hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 80%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 80%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt trên 3% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ. Cùng với đó, tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược; tập trung tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tham mưu  phát triển văn hóa, xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ  cơ quan chính quyền Thành phố, chủ động tích cực tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền Thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025 ;  phát huy dân chủ, kỷ cương trách nhiệm, đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ cơ quan Chính quyền vững mạnh .

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch thường trực HĐND Dương Thị Huệ tặng quà thiếu nhi

Phó Chủ tịch thường trực HĐND Dương Thị Huệ tặng quà thiếu nhi


Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái tặng quà Tết thiếu nhi

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái tặng quà Tết thiếu nhi


TP Móng Cái bắt giữ 06 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển

TP Móng Cái bắt giữ 06 phương tiện khai thác cát trái phép trên vùng biển


Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Thành phố năm học 2019- 2020

Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học Thành phố năm học 2019- 2020


Móng Cái đối thoại với Thanh niên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Móng Cái đối thoại với Thanh niên về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện


Móng Cái ra quân Huấn luyện Dân quân tự vệ 2020

Móng Cái ra quân Huấn luyện Dân quân tự vệ 2020


TP Móng Cái làm việc với Đoàn khảo sát của Ban tổ chức TW

TP Móng Cái làm việc với Đoàn khảo sát của Ban tổ chức TW


Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới tại Hải Xuân

Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới tại Hải Xuân


Hiệu quả chương trình hỗ trợ vốn vay ở các CLB liên thế hệ tự giúp nhau

Hiệu quả chương trình hỗ trợ vốn vay ở các CLB liên thế hệ tự giúp nhau


Kỳ họp thứ 13, HĐND phường Ka Long khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021

Kỳ họp thứ 13, HĐND phường Ka Long khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021


Móng Cái ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Móng Cái ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện


Móng Cái tổng kiểm soát gần 800 phương tiện trong một tuần ra quân

Móng Cái tổng kiểm soát gần 800 phương tiện trong một tuần ra quân


Tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH cho Doanh nghiệp, Chủ sử dụng lao động trên địa bàn Móng Cái

Tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH cho Doanh nghiệp, Chủ sử dụng lao động trên địa bàn Móng Cái


Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp


Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ