Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xuất bản

28/07/2020 16:49

STT

Thủ tục hành chính

Tên lĩnh vực

Mức độ

Tiếp nhận tại TTHCC

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

4

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xuất bản

4

 

Loading...