Thành phố khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Công văn số 3013/UBND-QLĐT ngày 02/7/2021 của UBND Thành phố Móng Cái và Công văn số 265/CV-QLĐT ngày 25/8/2021 của Phòng Quản lý đô thị Thành phố về việc lấy ý kiến tham gia đối với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Móng Cái tiếp tục xin ý kiến tham góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thành phố khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Công văn số 3013/UBND-QLĐT ngày 02/7/2021 của UBND Thành phố Móng Cái và Công văn số 265/CV-QLĐT ngày 25/8/2021 của Phòng Quản lý đô thị Thành phố về việc lấy ý kiến tham gia đối với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Móng Cái tiếp tục xin ý kiến tham góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Loading...