Bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực quốc phòng ở Móng Cái

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện mô hình hoạt động chi bộ quân sự cấp xã ở các địa phương đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được vai trò, vị trí trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở. Thành phố Móng Cái là một trong những địa phương đi đầu trong việc thành lập Chi bộ quân sự phường, xã, thể hiện sâu sắc sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng hệ thống chính trị và công tác quân sự quốc phòng địa phương ngay từ cấp xã, phường. Đây cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

MTTQ phường Bình Ngọc vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, thời gian qua, MTTQ phường Bình Ngọc đã huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Loading...