MTTQ phường Bình Ngọc vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, thời gian qua, MTTQ phường Bình Ngọc đã huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Loading...