Đặc điểm tình hình, điều kiện tự nhiên phường Bình Ngọc

Đặc điểm tình hình, điều kiện tự nhiên phường Bình Ngọc

Thông tin chung Đảng ủy - HĐND - UBND phường Bình Ngọc

Thông tin chung Đảng ủy - HĐND - UBND phường Bình Ngọc

Hội nghị đại diện cử tri giới thiệu người ứng cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Phường Bình Ngọc

Thực hiện pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Thành phố Móng Cái và phường Bình Ngọc, Ban công tác mặt trận 4/4 khu phố trên địa bàn Phường Bình Ngọc đã tổ chức Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình để lấy ý kiến nhân dân về người được giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời, thực hiện quyền đề cử, ứng cử của nhân dân trong khu phố.

Hội nghị đại diện cử tri giới thiệu người ứng cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025 Phường Bình Ngọc

Thực hiện pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Thành phố Móng Cái và phường Bình Ngọc, Ban công tác mặt trận 4/4 khu phố trên địa bàn Phường Bình Ngọc đã tổ chức Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình để lấy ý kiến nhân dân về người được giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng thời, thực hiện quyền đề cử, ứng cử của nhân dân trong khu phố.

Loading...