Thông tin chung

1.Thông tin về đơn vị:

Tổ chức, bộ máy phường Hải Yên

Thông tin lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Hải Yên

Phường Hải Yên tổ chức ra mắt mô hình “Nhà trọ an toàn trong phòng, chống dịch Covid – 19”

Căn cứ Hướng dẫn số 483/HD-UBND ngày 09/09/2021 của UBND thành phố Móng Cái V/v “Xây dựng mô hình Nhà trọ an toàn trong phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Móng Cái” Chiều ngày 05/11/2021, UBND phường Hải Yên đã tổ chức ra mắt mô hình Nhà trọ an toàn trong phòng, chống dịch Covid – 19.

Loading...