Thông tin cán bộ, công chức xã Vạn Ninh

Thông tin cán bộ, công chức xã Vạn Ninh

Hội nghị chuẩn y kết quả bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc

Hội nghị chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hường nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Khối Dân vận xã Vạn Ninh.

Loading...