Banner truyền hình

Cấp nước sạch cho nhân dân 2 xã Hải Xuân, Vạn Ninh (Móng Cái)

;