Banner truyền hình

Hoàn thành công tác GPMB dự án tuyến đường đấu nối vào trường, hệ thống thoát nước mặt ngoài hàng rào của phân hiệu đào tạo nghề mỏ Hồng Cẩm

;