Banner truyền hình

Khám, chữa bệnh lưu động tại 2 xã đảo Vĩnh Trung- Vĩnh Thực

;