文档


Thông báo 17-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: "tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển người và tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tại khu 4, khu 5 phường Hải Hòa để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái "
象征:
17-TB-UBND
发行日期:
08/01/2024
生效日期:
08/01/2024
引用:
"tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển người và tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tại khu 4, khu 5 phường Hải Hòa để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái "
在哪里发行:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
签署人:
Hồ Quang Huy
原创内容:
Loading...