文档


Thông báo 723/CV-BQLDA document.of Ban QLDA Đầu tư xây dựng: V/v mời đặt hàng công tác quản lý vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh
象征:
723/CV-BQLDA
发行日期:
15/08/2023
生效日期:
15/08/2023
引用:
V/v mời đặt hàng công tác quản lý vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh
在哪里发行:
Ban QLDA Đầu tư xây dựng
签署人:
Trương Công Thành
captcha
Loading...