文档


Quyết định 2968/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2 - Khu đô thị mở rộng tại các phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
象征:
2968/QĐ-UBND
发行日期:
13/10/2022
生效日期:
13/10/2022
引用:
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2 - Khu đô thị mở rộng tại các phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
在哪里发行:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
签署人:
Hồ Quang Huy
Loading...